Den blø­de li­be­ra­le

BT - - NYHEDER -

Det Ra­di­ka­le Ven­stre - Mor­ten Øster­gaard, for­mand: Det gør vi i dag:

Mit cen­tra­le bud­skab er, at reg­nin­gen for frem­ti­dens vel­færd ik­ke skal sen­des til de fat­ti­ge ude i ver­den el­ler hjem­me i Dan­mark.

Det har væ­ret godt:

Jeg er stolt af, at vi har væ­ret en klar røst, der har sagt nej til, at valg­kam­pen skul­le fø­res som en ri­tu­el stam­me­dans oven på tri­ste fl ygt­nin­ge­skæb­ner.

Jeg ærg­rer mig over, at det har væ­ret småt med vo­res ev­ner til at ska­be de­bat på kli­ma- og mil­jø­om­rå­det, for der har vi man­ge go­de for­slag.

Det har væ­ret skidt:

Søs Ma­rie Serups analyse:

De­res øn­ske om et me­re men­ne­ske­ligt an­sigt på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken har de for sig selv, og det skal de bli­ve ved med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.