Kan æn­dre alt Serups dom

BT - - NYHEDER - So­vet for lidt. Må­ske har jeg

ONS­DAG 17. JU­NI 2015

SF - Pia Ol­sen Dyhr, for­mand: Det gør vi i dag:

Mit bud­skab i valg­kam­pens sid­ste døgn vil gå på luft foru­re­ning. Så jeg kom­mer og­så til at bru­ge me­get tid på de so­ci­a­le me­di­er og sva­re på de­res spørgs­mål.

Jeg har for­nem­met en ek­strem gejst i SFs bag­land, selv om det var tu­mul­ta­risk, da vi trå­d­te ud af re­ge­rin­gen.

Jeg er lidt for pæn, for­di jeg ik­ke afb ry­der me­get i de store de­bat­ter. Det be­ty der, at jeg ik­ke får li­ge så me­get ta­le­tid som nog­le af de an­dre.

Det har væ­ret godt:

Det har væ­ret skidt:

Søs Ma­rie Serups analyse:

De har brug for at vi­se, at de er rig­tigt rø­de samt grøn­ne. For­de­lings­po­li­tik og den grøn­ne pro­fi l er de­res sid­ste es­ser.

En­heds­li­sten - Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen, po­li­tisk ord­fø­rer.

Per­nil­le Skip­per, retsord­fø­rer, si­ger:

Vi har in­gen stor ka­nin i hat­ten, men vi klør på til det sid­ste på ga­der­ne.

Det gør vi i dag:

Det har væ­ret godt:

De­bat­ter­ne har væ­ret go­de og ide­o­lo­gi­ske. Det er vig­tigt i en valg­kamp, at man kan se, at der er for­skel på par­ti­er­ne.

Det har væ­ret skidt:

Der har væ­ret an­greb på men­ne­sker i vo­res sam­fund, som har det svær­re­st. Det har væ­ret util­gi­ve­ligt fra nog­le par­ti­ers si­de.

Søs Ma­rie Serups analyse:

Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen er 700 m- me­ster i so­ci­al in­dig­na­tion og skal fort­sæt­te med at væ­re de sva­ges be­skyt­ter.

Li­be­ral Al­li­an­ce - An­ders Samu­el­sen, par­ti­le­der: Det gør vi i dag:

Jeg vil for­tæl­le, at der er tre mu­lig­he­der. Fort­sæt­ter rød blok, får vi me­re af det sam­me. VKO- fl er­tal­let ken­der vi fra 00er­ne. Den tred­je mu­lig­hed er, at vi får de af­gø­ren­de man­da­ter, og det vil gi­ve for­ny­el­se og en an­den ba­lan­ce i dansk po­li­tik.

Vi har ik­ke talt grimt om no­gen el­ler brugt ener­gi på at for­tæl­le om det dår­li­ge ved an­dres po­li­tik.

Det har væ­ret godt:

Det har væ­ret skidt:

Søs Ma­rie Serups analyse:

Han skal fort­sæt­te med si­ne fi re mær­kesa­ger - bl. a ‘ skat­ten ned’ - og det har han haft held med. Det sam­ler han util­fred­se, fra­fald­ne Ven­stre- væl­ge­re op med. BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Søs Ma­rie Serup, fæl­der på en ska­la fra 0 til 10, hvor 0 er ka­ta­stro­falt og 10 er frem­ra­gen­de, dom over de 10 par­ti­le­de­re eft er tre ugers in­tens valg­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.