VALG 2015 Valg­kamp - da­gen i går

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

ONS­DAG 17. JU­NI 2015

ÉN DAG TILBAGE

Det var næst­sid­ste dag i valg­kam­pen, in­den de man­ge hund­re­de fol­ke­tings­kan­di­da­ter tors­dag må slip­pe tøj­ler­ne og over­la­de de­res po­li­ti­ske skæb­ner til væl­ger­ne.

Tirs­da­gen stod i tv’ets tegn.

Bå­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og hen­des ud­for­drer Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) brug­te nem­lig me­get tid på at be­sø­ge for­skel­li­ge tv- pro­gram­mer på de to store ka­na­ler.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen lag­de ud med at be­sø­ge ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’- stu­di­et i Ti­vo­li i København, hvor han aft enen for­in­den og­så hav­de væ­ret, da han be­søg­te søsters­howet ’ Go’ Aft en Dan­mark.

Løk­kes mod­kan­di­dat Hel­le Thor­ning- Sch­midt slog vej­en for­bi det po­pu­læ­re TV 2- pro­gram Nat­hol­det, hvor hun i sel­skab med vært An­ders Bre­in­holt gri­ne­de nog­le af valg­kam­pens be­gi­ven­he­der ud.

I aft es gjaldt det dog den store par­ti­le­der­run­de i DR Kon­cert­hu­set, hvor de to st at smi­ni­ster­kan­di­da­ter sam­men med de ot­te an­dre par­ti­le­de­re skul­le de­bat­te­re på nog­le af valg­kam­pens al­ler­var­me­ste em­ner. Te­ma­er­ne var yder­om­rå­der­ne, asylan­sø­ge­re, sel­skabs­skat og kon­tant­hjælp. Hvor­dan det gik, kan du læ­se me­re om på si­de 12- 13.

In­gen exit- po­lls

I går stem­te TV 2 ind og meld­te ud, at man li­ge­som fl ere an­dre me­di­er ik­ke vil­le of­fent­lig­gø­re de så­kald­te exit­polls, før stem­m­eur­ner­ne er en­de­gyl­digt luk­ket.

Exit- po­lls er ble­vet et stort em­ne, si­den DR i eft er­å­ret 2013 brag­te en fejl­ag­tig valg­prog­no­se på aft enen, hvor kom­mu­nalval­get blev af­gjort. Hér pro­jek­te­re­de DRs hy­re­de ana­ly­se­in­sti­tut Epi­ni­on nem­lig, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil­le gå ot­te pro­cent­po­int tilbage. Hel­le Thor­ning- Sch­midt holdt der­for en slags ta­ber­ta­le for­an de skuff ede til­hø­re­re.

Men prog­no­sen holdt ik­ke stik, og Epi­ni­on så­vel som DR kom un­der be­skyd­ning. Fle­re men­te, at det prog­no­sen den­gang kan ha­ve væ­ret med til at fl yt­te stem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.