’ An­ders, Sø­ren, K

To da­ge før val­get fandt bå­de rød og blå blok sam­men mod hin­an­den

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

SAM­MEN­HOLD

Me­nings­må­lin­ger­ne vi­ser sta­dig stort set dødt løb, og det fik i af­tes par­ti­er­ne i hen­holds­vis rød og blå blok til at hol­de sam­men un­der par­ti­le­der­run­den på DR.

Ven­din­gen ’ An­ders, Sø­ren, Kri­sti­an og jeg’ fik Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­hæn­digt brugt et par gan­ge un­der de­bat­ten.

Og par­ti­le­der­ne i beg­ge blok­ke var go­de til at bak­ke hin­an­dens syns­punk­ter op, når blok­ke­ne var i di­a­log med hin­an­den.

Da Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen ( EL) for ek­sem­pel gik hårdt i ret­te med Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) for ik­ke at vil­le sik­re de la­ve­st­løn­ne­de en hø­je­re løn.

Det fik om­gå­en­de den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand, Sø­ren Pa­pe Poul­sen til at gå i ret­te med hen­de ved at si­ge ’ Respek­ter det ar­bej­den­de folk, Jo­han­ne’.

Par­ti­le­der­run­den ’ De­mo­kra­tiets af­ten’ i DR Kon­cert­hu­set blev gen­nem­ført på da­gen, hvor me­nings­må­lin­ger­ne end­nu en­gang stod fuld­kom­men li­ge mel­lem blok­ke­ne.

De­bat om læ­ger

Den­ne gang tog den po­li­ti­ske de­bat ud­gangs­punkt i, hvad bru­ger­ne på DRs valgsi­de hav­de øn­sket at de­bat­te­re.

Det be­tød de­bat om læ­ger i yder­om­rå­der­ne, om kon­tant­hjælp, om sel­skabs­skat og asyl­po­li­tik. Og in­den for al­le em­ner, skul­le par­ti­le­der­ne ta­ge ud­gangs­punkt i kon­kre­te per­son­hi­sto­ri­er.

Det gav me­re ret­ning på den po­li­ti­ske de­bat, selv­om vær­ten Kim Bild­søe Lassen ind imel­lem fik fle­re skuds­mål fra po­li­ti­ker­ne, der føl­te sig over­set i de­bat­ten.

Det før­ste spørgs­mål par- ter­ne skul­le dis­ku­te­re hand­le­de om, hvor­vidt læ­ger­ne skal ha­ve hø­je­re løn for at ar­bej­de i yder­om­rå­der­ne. Det var samt­li­ge par­ti­le­de­re pa­ra­te til at kig­ge på, selv­om de fle­ste og­så men­te at man skul­le ind­dra­ge an­dre pro­blem­stil­lin­ger fra ud­kants­dan­mark, f. eks. trans­port, it og vækst­be­tin­gel­se.

Kon­tant­hjælpsloft

I de­bat­ten om et loft over kon­tant­hjæl­pen lyk­ke­des det

ONS­DAG 17. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.