18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

sik­re dan­ske ar­bejds­plad­ser til dan­ske­re’, men her brød Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen ind:

» Lars Løk­ke Ras­mus­sen, je­res po­li­tik er gen­nem­sy­ret af mi­stil­lid., « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen.

Det fik til gen­gæld An­ders Samu­el­sen til at bry­de ind, hvil­ket Sch­midt- Ni­el­sen af­vi­ste med et ’ Und­skyld, vi står li­ge og har en sam­ta­le her’. Den kom­men­tar vak­te ju­bel hos pu­bli­kum.

I de­bat­ten om sel­skabs­skat­ten var den stør­ste nyhed, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen til­ken­de­gav, at han ik­ke me­ner, at der er pen­ge til at sæn­ke sel­skabs­skat­ter­ne:

» Der er ting, der er vig­ti­ge­re for at sik­re vækst, for ek­sem­pel at af­skaf­fe de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der for de små og mel­lem­sto­re vir­kesom­he­der. «

Det sid­ste de­ba­tem­ne var, om det skal væ­re svæ­re­re at få asyl i Dan­mark. Her var der ik­ke man­ge nye sig­na­ler i de­bat­ten. SFs Pia Ol­sen Dyhr kom­men­te­re­de dog dis­kus­sio­nen om flygt­nin­ge ge­ne­relt:

» Der er kom­met et tragisk kapløb om at smæk­ke dø­ren i ho­ve­d­et på de flygt­nin­ge, der kom­mer. Fair nok, hvis I ger­ne vil hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne, men det for­ud­sæt­ter at I vil af­sæt­te pen­ge til ud­vik­lings­bi­stan­den og det vil I jo ik­ke. Der­for er det tom snak fra je­res si­de, « tord­ne­de hun mod blå blok til bå­de pu­bli­kums og Uf­fe El­bæks ju­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.