’’

BT - - NYHEDER -

Der er ting, der er vig­ti­ge­re for at sik­re vækst, for ek­sem­pel at af­skaf­fe de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der for de små og mel­lem­sto­re vir­kesom­he­der

Lars Løk­ke tror ik­ke, at der er pen­ge til at sæn­ke

sel­skabs­skat­ten

end­nu en­gang ik­ke at fravri­ste Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen et svar på, hvor højt/ lavt Ven­stre me­ner kon­tant­hjælpslof­tet skal væ­re.

Ef­ter Sø­ren Pa­pes op­for­dring til Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen om at respek­te­re det ar­bej­den­de folk, kom Mor­ten Øster­gaard med en hånds­ræk­ning til Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen:

» Jeg tror ik­ke en­gang, at En­heds­li­stens ho­ved­be­sty­rel­se er ue­ni­ge i, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. «

Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­søg­te end­nu en­gang med en for­mu­le­ring om, at ’ når vi nu er fi­re par­ti­er her, der vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.