Nder flyt­ter ik­ke stem­mer’

BT - - NYHEDER -

ne­de, der ser par­ti­le­der­run­den. De er ik­ke spe­ci­elt på­vir­ke­li­ge, men ser me­re run­den for at bli­ve be­kræf­tet i, at det er det rig­ti­ge par­ti, de har be­slut­tet sig at stem­me på. De sid­der i hver sin lil­le oste­klok­ke og vil sy­nes, at de­res egen kan­di­dat er fan­ta­stisk, « si­ger Kas­per Møl­ler Hansen.

Han vur­de­rer, at det der kan få be­tyd­ning er, hvis det lyk­kes en af par­ti­le­der­ne at skaf­fe sig sær­lig op­mærk­som­hed, der gi­ver ek­stra op­mærk­som­hed ud­over pro­gram­met.

Gim­mi­ck gi­ver med­løb

» Hvis der er en, der kom­mer med en sær­lig gim­mi­ck el­ler skil­ler sig ud på an­den vis, så vil det få ek­stra med­løb i me­di­er­ne.

Sam­ti­dig vil par­ti­sol­da­ter­ne sør­ge for, at det får mak­si­malt fo­kus på so­ci­a­le me­di­er. På den må­de vil man­ge fle­re end li­ge dem, der ser ud­sen­del­sen, bli­ve in­vol­ve­ret og det kan må­ske gæ­re ind­tryk på tviv­ler­ne. «

El­lers me­ner Kas­per Møl­ler Hansen at det ho­ved­sa­ge­ligt er de lo­ka­le kan­di­da­ter, der kan flyt­te stem­mer. Dem, der for­mår at kom­me på re­gio­nal- tv, har en for­del, me­ner han.

På Aar­hus Uni­ver­si­tet er valg­for­sker, Ru­ne Stu­ba­ger enig med Kas­per Møl­ler Hansen.

Han si­ger, at par­ti­le­der­run­der først og frem­mest er for de min­dre kend­te par­ti­le­de­re, der får en chan­ce for at vi­se, hvad de står for.

Fejl kan ha­ve be­tyd­ning

» Hvis no­gen fal­der fuld­stæn­dig igen­nem el­ler be­går en stor fejl, så kan det få en ne­ga­tiv ind­fly­del­se for dem. Men det får ik­ke no­gen be­tyd­ning for dem, der en­ten stem­mer på Thor­ning el­ler Løk­ke, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.