TIL­BØD SEX MED LIG ’’

Vid­neud­sagn: Kuff ert­mor­de­ren til­bød sin na­bo at ha­ve sex med den kvin­de, han li­ge hav­de slå­et ihjel

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk Reza Qa­se­mi, na­bo

Jeg så et lig. Jeg kun­ne se, det var en kvin­de. Hun var halvt nøgen. Hun lå i Ghi­at­hs sove­væ­rel­se

DAN­SKE HUS­STAN­DE

BIZART

Den drabs- og voldtægtstil­tal­te sy­rer Ghi­ath Ed­din Suk­kar be­la­stes af vid­neud­sagn fra de men­ne­sker, der før­hen stod ham nær. I går for­tal­te hans na­bo, Reza Qa­se­mi, Ret­ten i Lyng­by, hvor­dan han kom ind og fandt et lig hos den til­tal­te.

Ghi­ath Ed­din Suk­kar er til­talt for to voldtæg­ter på en 29- årig dansk kvin­de og en fi lip­pinsk au- pair- pi­ge og for at ha­ve dræbt den 48- åri­ge ita­li­en­ske kvin­de Gi­an­car­la Cop­pi. Der­u­d­over er han til­talt for usøm­me­lig om­gang med lig, for­di han pak­ke­de den ita­li­en­ske kvin­de ned i en kuff ert og gem­te den af vej­en i et grønt om­rå­de i Lyng­by.

I ret­ten fi k Reza Qa­se­mi hjælp af en iransk tolk til at af­gi­ve sin for­kla­ring. Han for­tal­te, at han sad i sin stue og var ved at frem­kal­de en fi lm, da han hør­te skæn­de­ri­er og et skrig in­de fra na­bo­en. Da han se­ne­re gik ind for at se, hvad der var sket, gjor­de han et fryg­te­ligt syn.

» Jeg så et lig. Jeg kun­ne se, det var en kvin­de. Hun var halvt nøgen. Hun lå i Ghi­at­hs sove­væ­rel­se, « for­tal­te vid­net i ret­ten. Han kun­ne gen­ken­de kvin­den som Ghi­ath Ed­din Suk­kars kvin­de­li­ge le­jer.

Ghi­ath Ed­din Suk­kar kom ind i lej­lig­he­den. Han sag­de: » Hvis du vil, kan du ha­ve sex med hen­de. «

Det af­vi­ste na­bo­en. I ste­det op­for­dre­de han Ghi­ath Ed­din Suk­kar til at rin­ge til po­li­ti­et, men det vil­le han ik­ke. Ghi­ath Ed­din Suk­kar bad sin na­bo om hjælp til at skaff e li­get af vej­en, hvil­ket Reza Qa­se­mi og­så af­vi­ste.

Tog nø­gen­bil­le­der af le­jer

Eft er no­get mund­hug­ge­ri så Reza Qa­se­mi sit snit til at stik­ke af. Eft er to da­ge i chok kon­tak­te­de Reza Qa­se­mi po­li­ti­et og for­tal­te, hvad han hav­de set i sin na­bos sove­væ- rel­se. Po­li­ti­et an­holdt her­eft er beg­ge mænd og fandt se­ne­re sam­me dag Gi­an­car­la Cop­pi i en kuff ert i et grønt om­rå­de i Lyng­by. Reza Qa­se­mi blev løsladt eft er et grund­lovs­for­hør og fi k nog­le da­ge se­ne­re et brev fra po­li­ti­et om, at han ik­ke læn­ge­re var un­der mi­stan­ke i sa­gen.

Ghi­ath Ed­din Suk­kar er­ken­der vold med dø­den til føl­ge mod Gi­an­car­la Cop­pi, men næg­ter sig skyl­dig i drab. Han næg­ter sig og­så skyl­dig i de to voldtæg­ter, idet han hæv­der, at kvin­der­ne selv ind­vil­ge­de i at ha­ve sex med ham.

I ret­ten var Ghi­ath Ed­din Suk­kar iført blå og hvid vind­jak­ke, grå jog­gin­buk­ser og grå sne­a­kers. Mens na­bo­en af­gav vid­ne­for­kla­ring så han stift frem for sig. In­di­mel­lem skæ­ve­de han over til den mand, der i fl ere år var hans na­bo og for­tro­li­ge.

Han måt­te og­så sid­de og hø­re på, hvor­dan hans tid­li­ge­re go­de ven fra et asyl­cen­ter ud­le­ve­re­de hans di­ver­ge­ren­de seksu­el­le til­bø­je­lig­he­der.

» Han var me­re end al­min­de­ligt in­ter­es­se­ret i sex. En­gang tog jeg fra Jyl­land til Sjæl­land for at be­sø­ge ham. Vi køb­te øl og ci­ga­ret­ter, og han sad he­le ti­den og så se­x­fi lm, mens jeg var der, for­tal­te ven­nen i ret­ten.

På et tids­punkt modt­og han en mms fra Ghi­ath Ed­din Suk­kar. På bil­le­det, som an­kla­ger Ben­te Sch­na­ck vi­ste frem i ret­ten, ses en ung kvin­de sid­den­de i sil­hu­et i skæ­ret fra en bord­lam­pe. Hun er nøgen, for­tal­te an­kla­ge­ren.

Det var Ghi­ath Ed­din Suk­kars asi­a­ti­ske le­jer, som han hav­de fo­to­gra­fe­ret med et skjult ka­me­ra i det væ­rel­se, han le­je­de ud.

Der ven­tes at fal­de dom i sa­gen i næ­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.