Vagt­cen­tral ko­ster Dy­re­nes Be­skyt­tel­se dyrt

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NØDRÅB

Si­den Dy­re­nes Be­skyt­tel­se op­ret­te­de Dy­re­nes Vagt­cen­tral i 2011, har tu­sind­vis af dan­ske­re rin­get med mel­din­ger om dyr i nød. Fi­re år se­ne­re er det Dy­re­nes Be­skyt­tel­se selv, der er i nød.

Et mas­sivt un­der­skud på 10 mil­li­o­ner kro­ner om året præ­ger nem­lig or­ga­ni­sa­tio­nens fo­re­ta­gen­de, og nu rå­ber de po­li­ti­ker­ne op.

» Vi har igen­nem den tid, vi har haft vo­res vagt­cen­tral, op­le­vet et sti­gen­de an­tal sa­ger. Vi hånd­te­rer om­kring 100.000 sa­ger om året, og nu kom­mer vi med et lil­le op­råb til po­li­ti­ker­ne om, at de og­så må ind og ta­ge et an­svar om­kring be­skyt­tel­se af dy­re­ne, « si­ger di­rek­tør for Dy­re­nes Be-

Rik­ke Gjøl Man­sø Det er en trus­sel mod yt­rings­fri­he­den, at man ik­ke kan vi­se Muham­med- teg­nin­ger i det off ent­li­ge rum uden at fryg­te for sit liv.

Så­dan ly­der ar­gu­men­ta­tio­nen fra or­ga­ni­sa­tio­nen Stop Is­la­mi­se­rin­gen af Dan­mark, der læn­ge har kæm­pet for at få en ame­ri­kansk Muham­me­dud­stil­ling til Dan­mark.

Og det ser nu ud til at lyk­kes. Muham­med­teg­nin­ger­ne vil bli­ve vist i Den Sor­te Di­a­mant i København 15. au­gust, op­ly­ser for­mand An­ders Gra­vers i en press e me d d e l e l s e . Den Sor­te Di­a­mant kun­ne dog i går eft er­mid­dag skyt­tel­se Brit­ta Ri­is.

Hun hå­ber, at Dy­re­nes Be­skyt­tel­se kan ind­gå en di­a­log med ek­sem­pel­vis Rigs­po­li­ti­et.

» Vi kun­ne jo godt øn­ske, at de ta­ger et me­dansvar, og med me­dansvar me­ner vi, at der skal ske en del­vis off ent­lig fi nan­si­e­ring af Dy­re­nes Vagt­cen­tral. Men det, vi si­ger nu, er, at nu kan vi ik­ke me­re. Nu bli­ver man nødt til at re­a­ge­re fra off ent­lig si­de, « si­ger di­rek­tø­ren. ik­ke be­kræft e over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at ud­stil­lin­gen skal fi nde sted.

Ud­stil­lin­gen blev i be­gyn­del­sen af maj vist i den ame­ri­kan­ske by Gar­land, Te­xas, hvor den blev ud­sat for et mis­lyk­ket ter­r­or­an­greb. To is­la­mi­ster blev skudt og dræbt, da de for­søg­te at an­gri­be ar­ran­ge­men­tet.

Ud­stil­lin­gen, der om­fat­ter vær­ker fra den ame­ri­kan­ske is­lam- kri­ti­ker Pa­mela Gel­lers kon­kur­ren­ce om at teg­ne pro­fe­ten Muham­med, skul­le ha­ve væ­ret ud­stil­let i Frem­skridtspar­tiets telt på Fol­ke­mø­det i we­e­ken­den, men pla­nen blev aflyst i sid­ste øje­blik, da par­ti­et bak­ke­de ud.

For­mand for Stop Is­la­mi­se­rin­gen af Dan­mark, An­ders Gra­vers, for­tæl­ler i en pres­se­med­del­el­se, at han er glad for løs­nin­gen:

» Ste­det, vi afh ol­der Muham­med- ud­stil­lin­gen, er rent sym­bolsk Den Sor­te Di­a­mant i København – sam­me sted som Hizb ut- Ta­hrir afh ol­der mø­der og ud­s­pyr de­res dan­sker­had, « si­ger han.

Ud­stil­lin­gen blev se­ne­st af­holdt i Te­xas, USA, hvor to an­gri­ben­de ter­r­o­ri­ster blev skudt og dræbt af po­li­ti­et. Fo­to: Reu­ters

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.