En øl, en snaps

Det er hem­me­lig­he­den for Dan­marks æld­ste mand på 109 år

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

GODT LE­VET

Hvis Ge­org selv kan be­stem­me, har han i hvert fald ik­ke tænkt sig at tjek­ke ud det næ­ste hal­ve år.

» Nu må vi se, det vil­le da væ­re rart med et helt år til... Men jeg tror det nu ik­ke... Vi ta­ger en dag ad gan­gen. «

Ge­org Jen­sen er født d. 14. ju­ni 1906. I søn­dags fyld­te han 109 år. Et hund­re­de og ni år. Vi hol­der en pau­se i ær­bø­dig­hed for Dan­marks æld­ste mand.

Den gam­le mand har over­le­vet Den Rus­si­ske Re­vo­lu­tion, De­pres­sio­nen, samt to ver­denskri­ge

Ge­org er stort set li­ge så gam­mel som Eif­feltår­net. Han har set te­le­fo­nen, ra­dio­en, fjern­sy­net, ta­le­fil­men og mo­bil­te­le­fo­nen for­vand­le ver­den.

Set bon­de­sam­fun­det styr­te i grus og in­du­stri­sam­fun­det tår­ne sig op, for igen at læg­ge sig på knæ for in­for­ma­tions­sam­fun­det.

» Jeg er født i 1906. Ja, jeg er Dan­marks æld­ste mand, « smi­ler han og gri­ner lidt for sig selv.

Ho­ve­d­et fejl­er ik­ke no­get

Ho­ve­d­et fejl­er hel­dig­vis ik­ke no­get. Kun hø­rel­sen, og så kan det godt væ­re lidt an­stren­gen­de og ufat­te­ligt at for­hol­de sig til de man­ge år, og alt det liv, der er pas­se­ret. Men med hans tro­fa­ste hjem­me­hjæl­per gen­nem 20 år, An­ne­li­se Clau­sen, som ’ tolk’, så går det.

Smilet lu­rer nem­lig he­le ti­den i Ge­org Jen­sens øj­ne, og hukom­mel­sen har det bedst, når den ta­ger et kvan­tespring så­dan cir­ka 100 år tilbage i ti­den.

Til den­gang han var dreng og sprang rundt i kor­te kn­æ­buk­ser året rundt.

Hu­sker barndommen klart

» Min far var kam­mer- la­kaj for Chri­sti­an X. Han var på Sor­gen­fri Slot og har rejst med Kon­gen bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det. Han var og­så på Mar­se­lis­borg, « hu­sker Ge­org Jen­sen, der ik­ke er så god til at hu­ske de sid­ste 30- 40 år. Til gen­gæld står en del af barndommen ly­sen­de klart for ham:

Tre gan­ge om da­gen og to gan­ge om af­te­nen kom­mer hun og an­dre hjæl­pe­re fra kom­mu­nen for­bi Ge­orgs æl­dre­bo­lig i Sko­vlun­de.

Det er en del år si­den, han sidst har væ­ret uden­for og ne­de på ga­den. Mindst seks år. Det har han ik­ke yt­ret øn­ske om.

Men i sid­ste uge kom hans dat­ter og nog­le af bør­ne­bør­ne­ne på be­søg.

» Jeg har haft et godt liv. Nu er man jo ik­ke så frisk og fy­rig, som da man var ung, « smi­ler han.

» Som barn bo­e­de vi på fjern­syn. Den slags var der slet ik­ke tænkt på, da Ge­org blev født, og kom først på mo­de, da Ge­org blev en mi­dal­dren­de mand.

» Da jeg var ung, var der hver­ken ra­dio el­ler fjern­syn. der var in­gen­ting den­gang, « si­ger Ge­org.

Det sid­ste, han kan hu­ske, der har gjort ind­tryk på ham i ’ tos­se­bok­sen’ er Gu­stav Wieds tv- dra­ma ’ Liv­sens Ond­skab’. Vist på DR i 1972. For 43 år si­den.

» Den med Mor Ka­ren, hvor hans søn let­te­de på hat­ten for de fi­ne, når han gik gen­nem by­en. Den var sjov, « si­ger Ge­org Jen­sen og kluk­ker ved tan­ken.

» Nå, ja, og ’ Ma­ta­dor’, den var og­så god. «

En vi­ta­min­pil­le hver dag

Det mest for­bløf­fen­de er, at lan­dets æld­ste mand ik­ke får no­gen me­di­cin, for han fejl­er så­dan set ik­ke no­get. An­det end det med ba­lan­cen.

» Han får lidt vand­dri­ven­de, og så en vi­ta­min­pil­le hver dag, « si­ger An­ne­li­se Clau­sen.

Når man spør­ger man­den på 109 år, hvad der er hem­me­lig­he­den ved så langt et liv, læg­ger han an til et smil.

» Jeg har ført et me­get, me­get ro­ligt liv. «

Han hol­der en pau­se og tæn­ker sig grun­digt om i et styk­ke tid:

» Jo, for po­k­ker! Min læ­ge sag­de til mig en­gang for man­ge år si­den: Du skal ba­re drik­ke en snaps og en pils­ner hver dag, så le­ver du i lang tid. Og det har jeg holdt. «

Bå­de Ge­org og hans hjem­me­hjæl­per gri­ner højt.

Hvor gam­mel tror du, at du bli­ver?

Det ved jeg sgu ik­ke. jeg er 109, Dan­marks æld­ste mand. Det kan ik­ke la­ves om. Jeg vil væ­re til­freds med et års tid me­re. Det er fint. «

ONS­DAG 17. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.