’’

BT - - NYHEDER - Ge­org Jen­sen, 109 år

Min far var kam­mer- la­kaj for Chri­sti­an X. Han var på Sor­gen­fri Slot, og har rejst med Kon­gen bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det. Han var og­så på Mar­se­lis­borg

» Når Kon­gen kør­te til kir­ke om søn­da­gen, stod vi børn ved vej­en. Min bror Hen­ning, min sø­ster Est­her og jeg stod og buk­ke­de og ne­je­de uden­for, når Kon­gen red for­bi til kir­ke. «

» I Lyng­by var det he­le stenbro, og der var træ­er ved al­le ve­je. Der var ik­ke man­ge kø­re­tø­jer, for folk de gik den­gang, der var in­gen bi­ler, for den­gang brug­te man be­ne­ne, « Ge­org Jen­sen, der bå­de har sit go­de hu­mør og smilet sid­den­de i øj­ne­ne.

» Ge­org er glad og ta­ler me­get. Jeg har kom­met her i over 20 år, « for­tæl­ler An­ne­li­se Clau­sen.

» Han gør man­ge ting selv. For ek­sem­pel kla­rer han selv sin mad i mi­kro­ov­nen, og han læ­ser avi­ser for at føl­ge lidt med i, hvad der sker, « for­tæl­ler hun. Thor­s­vej i Lyng­by. Der hav­de vi hus med en ret stor grund. Over 4.000 kva­drat- alen. Vil du vi­de, hvor man­ge frugt­træ­er der var? 57! Der var sgu 57 frugt­træ­er af al­le mu­li­ge slags. Og vi hav­de et helt stut­te­ri med kaniner, du­er, høns og gri­se. Jeg hav­de nok at pas­se. Un­der Før­ste Ver­denskrig kun­ne vi ik­ke få no­get at spi­se. Alt var ra­tio­ne­ret den­gang. Alt var på mær­ker. Bå­de brød og smør, « for­tæl­ler Ge­org, der har et bil­le­de af sig selv sam­men med sin ene­ste dat­ter stå­en­de på spi­se­bor­det. hun er født sam­me år som dron­ning Mar­gret­he.

Fa­mi­li­en er væk

» Min fa­mi­lie har jeg jo ik­ke me­re. De er væk al­le sam­men. Bror og sø­ster er dø­de for man­ge år si­den, « si­ger Ge­org.

I hans stue står et sluk­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.