Op­portu­nist, som skif­ter ra­ce, når det pas­ser hen­de

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RACEKONFLIKT

Ame­ri­ka­ner­ne er for­ar­ge­de over, at en for­kæm­per for sor­tes ret­tig­he­der er ble­vet af­slø­ret i at ha­ve lø­jet sig sort. Kvin­den, Rachel Do­lezal, er nem­lig hvid.

Virak­ken er op­stå­et, ef­ter Rachel Do­lezal har truk­ket sig som for­mand for sin lo­ka­le af­de­ling af NAACP, den na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion for far­ve­de ame­ri­ka­ne­re.

Det sker ef­ter, at hen­des for­æl­dre i sid­ste uge af­slø­re­de, at de­res dat­ter hver­ken var af­ro­a­me­ri­ka­ner el­ler lat­i­no, som hun selv hæv­de­de, men til gen­gæld af tysk og tjek­kisk op­rin­del­se.

» Rachel har øn­sket at væ­re en, hun ik­ke er. Hun valg­te en ny iden­ti­tet, hvor hun præ­sen­te­re­de sig som af­ro­a­me­ri­ka­ner. Hun er i stand til at klæ­de sig ud og lig­ne en hvil­ken som helst et­ni­ci­tet. Men den kamp, hun ger­ne vil kæm­pe, kun­ne hun og­så ha­ve kun­net kæm­pe ved at væ­re sig selv, « sag­de Rachel Do­lezals mor Rut­han­ne Do­lezal iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Ef­ter fle­re da­ges tø­ven tog Rachel Do­lezal så an­sva­ret på sig og stop­pe­de som for­mand for NAACPs af­de­ling i del­sta­ten Was­hin­g­ton.

Hun be­kla­ger, at hen­des vir­ke­li­ge et­ni­ci­tet fjer­ne­de fo­kus fra hen­des ar­bej­de, hvor hun kæm­pe­de for far­ve­des ret­tig­he­der i USA, men hun fast­hol­der, at hun – trods si­ne ge­ner – ik­ke er hvid.

» Jeg vil ski­de på, hvad mi­ne for­æl­dre si­ger om mig. Jeg iden­ti­fi­ce­rer mig selv som sort, « si­ger hun til Sky News.

Rachel Do­lezal kan ses i vidt for­skel­li­ge ud­ga­ver på net­tet. På gam­le billeder er hun bleg, har freg­ner og blondt hår. På de ny­e­re billeder er hun sol­brun og har stort, krøl­let af­ro­hår.

Af­slø­rin­gen har få­et ame­ri­ka­ner­ne til ta­ster­ne på de so­ci­a­le me­di­er. Især sor­te ame­ri­ka­ne­re ra­ser. Ja­son Jo­hn­son skri­ver ek­sem­pel­vis føl­gen­de på sin Twit­ter- pro­fil:

» Jeg klæd­te mig ud med kap­pe, da jeg var barn. Gør det mig til Bat­man nu, « spør­ger han re­to­risk ef­ter­fulgt af hash­tag­get # Ra­chelDo­lezal.

Twit­ter- bru­ge­ren Car­mi­ne Sa­bia skri­ver, at Rachel Do­lezal bru­ger skif­ten­de iden­ti­te­ter for at frem­me si­ne eg­ne in­ter­es­ser:

» Rachel Do­lezal er en løg­n­ag­tig op­portu­nist, som skif­ter ra­ce, når det pas­ser hen­de og hen­des po­li­ti­ske hen­sig­ter bedst, « skri­ver han.

Og Ter­rell J. Starr me­ner, at Rachel Do­lezal ny­der godt af at væ­re hvid, nu hvor me­di­er­ne går til hen­de:

» Folk op­fat­ter slet ik­ke, at Rachel Do­lezal slip­per af sted med at ly­ve for åben skærm, for­di... hun er hvid, « ly­der det.

Den af­ro­a­me­ri­kan­ske kvin­de Sop­hia A. Nel­son skri­ver på Twit­ter:

» Net­op jeg kan ik­ke ba­re væl­ge at væ­re fle­re ra­cer. Jeg kan ik­ke ba­re våg­ne op i mor­gen og be­slut­te mig for at væ­re hvid og be­gyn­de at fu­ske folk, « skri­ver hun på det so­ci­a­le me­die.

Rachel Do­lezal brød i går tavs­he­den ef­ter hen­des for­æl­dres af­slø­ring af, at hun i vir­ke­lig­he­den er hvid. » Jeg vil ski­de på, hvad mi­ne for­æl­dre si­ger om mig. Jeg iden­ti­fi­ce­rer mig selv som sort, « sag­de hun blandt an­det. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.