Blev Lisa holdt fan­get?

Tre li­tau­e­re fængs­let for mor­det på 17- årig pi­ge i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

DRABSGÅDE

Blev den 17- åri­ge Lisa Holm holdt fan­get i Sve­ri­ge, in­den hun nat­ten til lør­dag blev fun­det myr­det i en la­de få km fra sin ar­bejds­plads på en café i Kin­ne­kul­le i Västergöt­land?

Spørgs­må­let mel­der sig, eft er at tre an­hold­te li­tau­e­re – to brød­re på 35 og 31 år samt sto­re­brorens 34- åri­ge ko­ne – i går blev va­re­tægts­fængs­let ved grunds­lo­vs­for­hør i Tings­ret­ten i Ska­ra­borg i Sköv­de.

I de sig­tel­ser, som po­li­ti­et præ­sen­te­re­de ret­ten for, blev der nem­lig ik­ke an­gi­vet en kon­kret da­to for dra­bet på den 17- åri­ge blon­di­ne. I ste­det brug­te an­kla­ge­ren en be­mær­kel­ses­vær­digt bred for- mu­le­ring om, at hun er ble­vet dræbt på et tids­punkt mel­lem for­svin­dings­tids­punk­tet søn­dag 7. ju­ni og fi nde­tids­punk­tet fre­dag 12. ju­ni.

Va­re­tægts­fængs­let

Dom­me­ren be­slut­te­de, at grund­lovs­for­hø­re­ne skul­le ske for luk­ke­de dø­re af hen­syn til den fort­sat­te eft er­forsk­ning i sa­gen, men in­den pres­se og øv­ri­ge til­hø­re­re blev bedt om at for­la­de rets- lo­ka­let, blev sig­tel­ser­ne præ­sen­te­ret på et over­ord­net ni­veau.

Her­af frem­gik det, at po­li­ti­et øn­ske­de trio­en va­re­tægts­fængs­let af fl ere grun­de. Dels vur­de­res der at væ­re en ri­si­ko for, at de kan fl yg­te uden for svensk po­li­tis ræk­ke­vid­de, dels vur­de­res der at væ­re en ri­si­ko for, at de kan øde­læg­ge spor el­ler læg­ge hin­drin­ger i vej­en for eft er­forsk­nin­gen, og dels vur­de­res der at væ­re en ri­si­ko for, at de på fri fod vil­le kun­ne be­gå ny kri­mi­na­li­tet.

De to brød­re sig­tes for sel­ve mor­det på 17- åri­ge Lisa Holm, mens den 34- åri­ge kvin­de sig­tes for at dæk­ke over ger­nings­mæn­de­ne. Al­le tre næg­ter sig skyl­di­ge i de al­vor­li­ge an­kla­ger.

Sms og nøg­ler i knal­lert

Lisa Holm for­svandt søn­dag 7. ju­ni, da hun skul­le hjem fra en café, hvor hun ar­bej­de­de. Hun hav­de sendt en sms til sin far, hvor der stod, at hun var på vej hjem, men da hun ik­ke duk­ke­de op, kon­tak­te­de fa­de­ren po­li­ti­et.

Hen­des knal­lert blev fun­det uden for ca­fe­en med nøg­len sid­den­de i. En stor eft er­søg­ning blev sat i gang, og i lø­bet af de før­ste da­ge blev fl ere af hen­des ejen­de­le fun­det i om­rå­det nær ca­fe­en. Men der skul­le gå fem døgn, in­den li­get af Lisa Holm blev fun­det i

Lisa Holm blev fun­det myr­det ef­ter fem da­ges eftersøgning. Pri­vat­fo­to Po­li­ti uden for Tings­ret­ten I Ska­ra­borg i Sköv­de, hvor grund­lovs­for­hø­ret med de tre sig­te­de fandt sted i går for luk­ke­de dø­re. Fo­to: Bjørn Lars­son Rosvall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.