Ti­tu­sin­der fl yg­ter til Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLUGT

Tyr­ki­et er pres­set af fl ygt­nin­ge, der kom­mer fra bå­de Irak og Sy­ri­en som føl­ge af in­ten­se kam­pe mel­lem Is­la­misk Stat og ko­a­li­tio­nen, der kæm­per mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Ale­ne de se­ne­ste par uger er 23.000 fl ygt­nin­ge an­kom­met til Tyr­ki­et, op­ly­ser FN iføl­ge Reu­ters. » De fl este fl ygt­nin­ge kom­mer fra Sy­ri­en, og de fl yg­ter fra kam­pe om­kring græn­se­by­en Tel Aby­ad, som har væ­ret un­der de mi­li­tan­tes kon­trol, « si­ger tals­mand Wil­li­am Spind­ler fra FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at, UNHCR.

Han til­fø­jer, at fl ere end 70 pro­cent af fl ygt­nin­ge­ne er kvin­der og børn, og at de kom­mer nu, for­di græn­se­over­gan­ge­ne har væ­ret kon­trol­le­ret af mi­li­tan­te grup­per ind­til de se­ne­ste ugers hår­de kam­pe.

» Flygt­nin­ge­ne er fuld­stæn­dig ud­mat­te­de, når de an­kom­mer, og har kun få ejen­de­le med. Nog­le af dem er gå­et me­get langt, « si­ger Wil­li­am Spind­ler iføl­ge Reu­ters.

Kur­de­re prok­la­me­rer sejr

Den USA- le­de­de ko­a­li­tion har i de se­ne­ste da­ge bom­bet Is­la­misk Stats po­si­tio­ner i og om­kring Tel Aby­ad, og mandag er­klæ­re­de kur­di­ske styr­ker, at de hav­de vun­det en stor sejr over Is­la­misk Stat i by­en. En tals­mand for den kur­di­ske grup­pe YPG sag­de, at de har smadret ISs vig­tig­ste for­sy­nings­linje, der for­sy­ner Raqqa, Is­la­misk Stats ho­ved­by i Sy­ri­en, som nu er fuld­stæn­dig iso­le­ret, ly­der det.

Men det har be­ty­det, at fl ygt­nin­ge­strøm­men til Tyr­ki­et har nå­et et nyt høj­de­punkt. Der be­fi nder sig 1,7 mil­li­o­ner sy­ri­ske fl ygt­nin­ge i Tyr­ki­et.

Her hjæl­per en mand en lil­le pi­ge over det ned­brud­te græn­se­hegn mel­lem Sy­ri­en og Tyr­ki­et ved Akca­ka­le- over­gan­gen i San­li­ur­fa provin­sen. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.