Eks- præ­si­dent dømt til dø­den

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DOM

Den tid­li­ge­re egyp­ti­ske præ­si­dent Mo­ha­med Mor­si blev i går dømt til dø­den for at ha­ve med­vir­ket til en stor fan­ge­fl ugt i 2011, skri­ver Reu­ters.

Der blev al­le­re­de truff et en af­gø­rel­se i sa­gen 2. ju­ni, men før dom­men kun­ne af­si­ges, skul­le den dis­ku­te­res og god­ken­des af Egyp­tens øver­ste re­li­gi­øse myn­dig­hed, stor- muft ien Shawqi Al­lam. Mor­si blev tid­li­ge­re i går idømt 25 års fængsel for at ha­ve kon­spi­re­ret mod Egyp­ten sam­men med frem­me­de mag­ter .

ks­præ­si­den­ten og en ræk­ke an­dre spid­ser fra Det Mus­lim­ske Bro­der­skab blev al­le­re­de i mid­ten af maj dømt til dø­den, eft er de blev fun­det skyl­di­ge i blandt an­det drab på po­li­ti­folk og for at ha­ve med­vir­ket til en fan­ge­fl ugt un­der op­rø­ret mod da­væ­ren­de præ­si­dent Hos­ni Mu­ba­rak i 2011.

Mor­si kan som den før­ste tid­li- ge­re præ­si­dent i Egyp­tens hi­sto­rie bli­ve hængt. Han har dog sta­dig mu­lig­hed for at ap­pel­le­re af­gø­rel­ser­ne.

Ud­over eks- ræ­si­dent Mor­si er 80 ind­fl ydel­ses­ri­ge med­lem­mer af Det Mus­lim­ske Bro­der­skab ble­vet dømt til dø­den uden selv at væ­re til ste­de i ret­ten. Her­i­blandt le­de­ren af Det Mus­lim­ske Bro­der­skab i Egyp­ten, Mo­ha­med Ba­die.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal har tid­li­ge­re kaldt døds­straff en for et ’ pa­ra­de­num­mer ba­se­ret på ugyl­di­ge pro­ce­du­rer’ .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.