RUSLAND

BT - - NYHEDER -

Den Kol­de Krig slut­te­de for fl ere år si­den, men si­den kon­fl ik­ten i Ukrai­ne blus­se­de op sid­ste år, har for­hol­det mel­lem Rusland og de ve­st­li­ge lan­de nær­met sig fryse­punk­tet. Og det ser ud til, at man i Moskva er enig med de eks­per­ter og po­li­ti­ke­re, der ta­ler om en ny kold krig. I går med­del­te Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Putin, at Rusland vil op­ru­ste sit ato­mar­se­nal be­trag­te­ligt. » I 2015 vil vi fø­je 40 in­ter­kon­ti­nen­tale atom­mis­si­ler til vo­res ato­mar­se­nal, « si­ger præ­si­den­ten iføl­ge Reu­ters. Og det er ik­ke en hvil­ken som helst ty pe atom­bom­ber, Vla­di­mir Putin har tænkt sig at an­skaff e. » De vil væ­re i stand til at træn­ge igen­nem selv det mest høj­tek­no­lo­gi­ske og avan­ce­re­de mis­sil­for­svar i ver­den, « si­ger han. Putin næv­ner ik­ke, hvor­for det er nød­ven­digt for Rusland at op­ru­ste. Men til stats­me­di­et Ria No­vosti si­ger vi­ce­for­svars­mi­ni­ster Anatoly An­to­nov, at det er Nato’s skyld: » Nato tvin­ger Rusland ind i et vå­ben­kapløb, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.