SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Op­rørs­grup­per i Sy­ri­en har dræbt fl ere end 30 per­so­ner i den sy­ri­ske stor­by Alep­po. An­gre­bet, hvor der blev aff yret me­re end 300 gra­na­ter ret­tet mod re­ge­rings­kon­trol­le­re­de de­le af by­en, be­teg­nes som det mest blo­di­ge an­greb på Alep­po, si­den kri­gen be­gynd­te for fi re år si­den. Det op­ly­ser den bri­ti­ske or­ga­ni­sa­tion Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights iføl­ge Reu­ters. Iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen blev 34 per­so­ner dræbt, her­i­blandt 12 børn, og fl ere end 190 per­so­ner blev sår­et, da fl ere gra­na­ter ram­te en moské, hvor bør­ne­ne var i skole. Den sy­ri­ske re­ge­rings­hær er ble­vet pres­set tilbage ik­ke ba­re i Alep­po, men og­så i fl ere an­dre de­le af Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.