Så­dan gør du

BT - - SUNDHED -

GUIDE

Bak­te­ri­er­ne på­vir­ker og­så dit im­mun­sy­stem, hol­der de syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er ne­de og mind­sker der­med din ri­si­ko for at bli­ve syg.

Det er vig­tigt hver dag at næ­re din krop med en sund og va­ri­e­ret kost, som sik­rer en god for­dø­jel­se og fodrer de gavn­li­ge bak­te­ri­er i tar­men.

Din af­fø­ring er en god in­di­ka­tor for, om alt er, som det skal væ­re. Den ene yder­lig­hed er for­stop­pel­se, hvor af­fø­rin­gen er hår­de kug­ler, der er svæ­re at pres­se ud, mens den an­den er van­dig di­ar­re.

Af­fø­rin­gen skal helst væ­re glat og nem at kom­me af med, og det op­ti­ma­le er at gå på toilet­tet én gang om da­gen.

Har du ved­va­ren­de pro­ble­mer med en­ten for­stop­pel­se el­ler di­ar­re, bør du sø­ge læ­ge, men har du ten­dens til træg ma­ve, og går du kun sjæl­dent på toilet­tet, er der stor sand­syn­lig­hed for, at du vil op­le­ve en bed­ring ved at skrue op for de pro­bi­o­ti­ske fø­de­va­rer.

Me­re grønt

En va­ri­e­ret kost er af stor be­tyd­ning. Skru op for det grøn­ne, og sørg for at spi­se mini­mum 600 gram grove grønt­sa­ger, som er ri­ge på fi­bre så­som bælg­frug­ter, lin­ser, bøn­ner, kikær­ter og kar­to­f­ler, bær, frug­ter og nød­der. Spis ger­ne nog­le af dem rå. Når man ser på tarm­fl­ora­en hos be­folk­nin­gen i ek­sem­pel­vis Afri­ka og Sy­da­me­ri­ka, hvor man spi­ser fle­re fi­bre, me­re ve­ge­ta­bilsk, min­dre fedt og får min­dre an­ti­bi­o­ti­ka, er tarm­fl­ora­en ken­de­teg­net ved stør­re di­ver­si­tet. Spis fuld­korns­brød, hør­frø, bru­ne ris, og den grove pas­ta.

Mæl­ke­pro­duk­ter

Spis fer­men­te­re­de fø­de­va­rer, der er ri­ge på mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er. For ek­sem­pel A 38, der in­de­hol­der mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­en, la­cto­ba­cil­lus acidop­hil­us, cul­tu­ra, skyr el­ler tyk­mælk. Gå ef­ter pro­duk­ter, hvor­på du kan se et stam­me­n­avn. For ek­sem­pel GG el­ler la­cto. Mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er­ne gør mil­jø­et i tar­men me­re surt og ud­ra­de­rer man­ge af de syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er, der ik­ke tri­ves så godt i et surt mil­jø, og ba­lan­cen bli­ver her­med bed­re. Spis ja­pansk miso, to­fu, stærk lag­ret ost, el­ler lær at fer­men­te­re og lav ek­sem­pel­vis din egen sur­kål el­ler kim­chi, som er den asi­a­ti­ske ud­ga­ve.

Ud over at spi­se fø­de­va­rer, der er ri­ge på bak­te­ri­er, kan du og­så kø­be pro­bi­o­ti­ka som kost­tilskud. Kil­der: Uma­hro Ca­do­gan, Mik­kel Jun­ger­sen

Vil du din tarmflora det bed­ste, så hold igen med ryg­ning, al­ko­hol og us­und og fed mad. Det sam­me gæl­der store mæng­der kaf­fe og so­da­vand i lø­bet af en dag. Har du væ­ret syg og få­et an­ti­bi­o­ti­ka, er det ik­ke ual­min­de­ligt at få pro­ble­mer med ma­ven. Æn­drer du dra­stisk i din kost og be­gyn­der at spi­se me­get få kal­o­ri­er, kan det på­vir­ke tarm­fl­ora­en. Skru op for det grøn­ne og sørg for at spi­se mini­mum 600 gram grove grønt­sa­ger.

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.