Styrk din sund­hed

Dril­ler ma­ven, el­ler er du kon­stant for­kø­let, er der god grund til a

BT - - SUNDHED - Dorthe Brø­ker Kri­sten­sen

TARMFLORA

Der er god grund til at ta­ge sig godt af sin tarmflora. Tarm­fl­ora­ens sam­men­sæt­ning har nem­lig stor be­tyd­ning for din sund­hed. Al­li­ge­vel har hver fjer­de dan­sker 40 pro­cent fær­re bak­te­ri­er end gen­nem­snit­tet og over­vægt af bak­te­ri­er, der ska­ber be­tæn­del­ses­til­stan­de i krop­pen.

Det vi­ser en kort­læg­ning af vo­res tarm­bak­te­ri­er, som blandt an­dre Oluf Bor­bye Pe­der­sen, der er pro­fes­sor og forsk­nings­di­rek­tør ved No­vo Nor­disk Fon­dens Me­ta­bo­lis­me­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, har ud­ført ved hjælp af DNA- ana­ly­ser over fem år sam­men med et in­ter­na­tio­nalt for­sker­team.

Iføl­ge Le­na Kir­ch­ner Bra­he, der og­så for­sker i tarm- mi­kro­bi­o­ta og sund­hed på In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, ty­der forsk­ning på, at mi­kro­ber­ne er af­gø­ren­de for re­gu­le­rin­gen af im­mun­for­sva­ret og vo­res ev­ne til at mod­stå syg­dom. Li­ge­som sta­digt fle­re stu­di­er pe­ger i ret­ning af en sam­men­hæng mel­lem bak­te­ri­er­ne i tar­men og til­bø­je­lig­he­den til at ud­vik­le livs­stils­syg­dom­me som ty­pe 2- di­a­be­tes.

På­virk­ning

Pro­bi­o­ti­ka er le­ven­de mi­kro­or­ga­nis­mer, som vi ek­sem­pel­vis ind­ta­ger via me­je­ri­pro­duk­ter.

» Pro­bi­o­ti­ka har en gun­stig ef­fekt på vo­res hel­bred via på­virk­ning af de an­dre bak­te­ri­er i tar­men og på­virk­ning af vo­res eg­ne cel­ler. Ind­ta­ger vi dis­se gavn­li­ge bak­te­ri­er, øger det kon­kur­ren­cen om plad- sen og næ­rin­gen i tar­men og kan her­ved hæm­me de syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er. Pro­bi­o­ti­ka kan væ­re med til at æn­dre sam­men­sæt­nin­gen af tarm mi­kro­bi­o­ta­en i en me­re gun­stig ret­ning, « for­kla­rer Le­na Kir­ch­ner Bra­he.

Et ek­sem­pel er de så­kald­te fæ­ce­strans­plan­ta­tio­ner, hvor man ta­ger af­fø­ring fra en rask per­son og ind­fø­rer det i tar­men hos en pa­tient med kraftig di­ar­re, som ik­ke la­der sig be­hand­le med an­ti­bi­o­ti­ka. De ind­før­te bak­te­ri­er vil i lø­bet af nog­le da­ge ud­kon­kur­re­re de syg­doms­frem­men­de, og pa­tien­ten bli­ver rask.

» Et an­det ek­sem­pel på bak­te­ri­er­nes ef­fekt er et hol­land­sk stu­die, hvor en grup­pe over­væg­ti­ge mænd med me­ta­bo­lisk syn­drom ved hjælp af en son­de fik over­ført tarm­bak­te­ri­er fra ra­ske per­so­ners af­fø­ring.

Ko­lo­ni­se­rin­gen med de ra­ske per­so­ners bak­te­ri­er re­sul­te­re­de i en for­bed­ring i de over­væg­ti­ges in­sul­in­følsom­hed, « for­tæl­ler Le­na Kir­ch­ner Bra­he.

Hver vok­sen har mel­lem halvan­det og to ki­lo bak­te­ri­er i ma­ve­tarm­sy­ste­met, og de man­ge ak­ti­ve or­ga­nis­mer gi­ver iføl­ge er­næ­rings- og sund­heds­rå­d­gi­ver Uma­hro Ca­do­gan den stør­ste dag til dag- på­virk­ning af im­mun­for­sva­ret.

Spi­ser for us­undt

» Hvis din tarmflora er for be­ska­di­get på grund af us­und livs­stil og det mo­der­ne mil­jø, vi le­ver i, er det, at du kan få pro­ble­mer, og ri­si­ko­en for ek­sem­pel­vis be­tæn­del­ses­til­stan­de øges, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan, der vur­de­rer, at blandt an­det ko­sten, men og­så ryg­ning og al­ko­hol­for­brug har stor be­tyd­ning i for­hold til at op­nå den op­ti­ma­le sam­men­sæt­ning af bak­te­ri­er i tar­men. Iføl­ge Uma­hro Ca­do­gan spi­ser vi sim­pelt­hen for us­undt og får ik­ke nok grønt­sa­ger, bær og fuld­korn. Li­ge­som vi spi­ser langt fær­re fer­men­te­re­de fø­de­va­rer end tid­li­ge­re, hvil­ket vil si­ge fø­de­va­rer, der er gæ­ret med vil­je og der­for in­de­hol­der store mæng­der af gavn­li­ge mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er.

» Rig­tig man­ge har for­rin­get el­ler util­stræk­ke­lig tarmflora, det er der­for vig­tigt at væ­re op­mærk­som på at næ­re de bak­te­ri­er og mi­kro­ber, der bor der­ne­de, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

Her­hjem­me vi­ser et nyt stu­die fra virk­som­he­den Chr. Hansen, der er blandt ver­dens før­en­de pro­du­cen­ter af bak­te­ri­e­kul­tu­rer, at ind­tag af be­stem­te mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er kan for­kor­te va­rig­he­den af en for­kø­lel­se.

» Stu­di­et, hvor del­ta­ger­ne dag­ligt har ind­ta­get en drik med en mil­li­ard le­ven­de bak­te­ri­er af ty­pen L CASEI 431, vi­ser, at an­tal­let af sy­ge­da­ge i for­bin­del­se med in­flu­en­za­lig­nen­de syg­dom blev re­du­ce­ret i for­hold til kon­trol­grup­pen, « for­kla­rer Mik­kel Jun­ger­sen, der er vi­den­ska­be­lig rå­d­gi­ver i Chr. Han­sens af­de­ling for Hu­man He­alth & Nut­ri­tion.

» De fle­ste ken­der pro­bi­o­ti­ka fra de pro­duk­ter, man kan ta­ge mod rej­se- di­ar­re, men vo­res stu­di­er vi­ser og­så, at pro­bi­o­ti­ka kan styr­ke im­mun­funk­tio­nen, så­le­des at ri­si­ko­en for over­ho­ve­det at få en in­fek­tion mind­skes, « si­ger Mik­kel Jun­ger­sen.

Bå­de Le­na Kir­ch­ner Bra­he og Mik­kel Jun­ger­sen vur­de­rer, at det er nød­ven­digt med dag­ligt fo­kus, hvis du øn­sker at sta­bi­li­se­re din tarmflora og op­nå en ef­fekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.