Skru op for de sun­de bak­te­ri­er

BT - - SUNDHED -

FERMENTERING

Du kan nemt skrue op for ind­ta­get af de gavn­li­ge bak­te­ri­er, hvis du be­gyn­der at spi­se fer­men­te­re­de grønt­sa­ger, for ek­sem­pel i form af sur­kål, men mu­lig­he­der­ne er utal­li­ge. Og ik­ke nok med at det er sundt, det er og­så nemt.

At fer­men­te­re er en må­de at til­be­re­de di­ne grønt­sa­ger på, hvor du i pro­ces­sen sæt­ter gang i en gæ­rings­pro­ces, hvor der dan­nes mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er, som ska­ber bed­re ba­lan­ce i din tarm. De sun­de bak­te­ri­er gør tarm- mil­jø­et surt, hvil­ket gi­ver de syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er dår­li­ge­re vækst­be­tin­gel­ser, og de bli­ver fær­re.

De gavn­li­ge bak­te­ri­er pro­du­ce­rer og­så an­ti­mi­kro­bi­el­le stoffer, hvil­ket vil si­ge stoffer med bak­te­ri­e­hæm­men­de og dræ­ben­de ef­fekt.

Hvil­ket alt sam­men er med til at frem­me en bed­re ba­lan­ce.

Så­dan kom­mer du i gang

Tag et ud­valg af fa­ste grønt­sa­ger, cir­ka 500 gram, hvor kål dan­ner ba­sen. Skær el­ler riv dem helt fint i pa­pirstyn­de bid­der.

Til­sæt 10 gram havsalt, og vend det he­le rundt.

Lad blan­din­gen stå og træk­ke i 20 mi­nut­ter til grønt­sa­ger­ne be­gyn­der at bli­ve mø­re og af­gi­ve væ­ske.

Vask hæn­der­ne og knug, ælt og pres blan­din­gen, til den fal­der helt sam­men. Pres væ­den fra. Læg blan­din­gen til at fer­men­te­re i et skol­det syl­teg­las ved stu­et­em­pe­ra­tur i et par døgn.

Åbn glas­set et par gan­ge dag­ligt, ryst glas­set og sørg for, at grønt­sa­ger­ne er dæk­ket af væ­de. På den må­de und­går du, at der kom­mer mug på.

Sæt her­ef­ter glas­set i kø­le­ska­bet, hvor blan­din­gen kan hol­de sig i et par uger.

Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser, og du kan bru­ge al­le slags grønt­sa­ger, som kan snit­tes og ri­ves.

Det kun­ne væ­re hvid­kål, rød­be­de og fen­ni­kel. Even­tu­elt til­sat lidt mango, gu­lerod el­ler æb­le for at gi­ve sød­me.

Du kan og­så kry­dre med ek­sem­pel­vis chi­li.

Spis blan­din­gen som til­be­hør til af­tens­ma­den el­ler brug den som ba­se i en sa­lat, der ek­sem­pel­vis be­står af en dl kål, oli­ven el­ler ka­pers, og no­get friskt grønt som per­sil­le og spi­nat. Kil­de: Uma­hro Ca­do­ganw

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.