So­fi­as sø­de sang hit­ter

Sve­ri­ges nye prin­ses­se hav­de skre­vet en glø­de­n­de kær­lig­heds­sang til sin prins

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

BRYL­LUP

’ Al­drig har jeg vo­vet at drøm­me om en kær­lig­hed som den­ne. At no­gen el­sker mig præ­cis, som den, jeg er. Mit hjer­te gi­ver mig ån­de­nød, og det er som om, ti­den står stille. Når du ser på mig, så ved jeg, hvad jeg vil. Med alt, hvad jeg er, og alt jeg har, vil jeg med al­le hjer­tets slag el­ske dig til mit sid­ste ån­de­d­rag’.

De glø­de­n­de ord er ind­led­nin­gen på en kær­lig­heds­sang, som Sve­ri­ges nye prin­ses­se So­fia har skre­vet til sin prins Carl Phi­lip. Hun be­vi­ser der­med end­nu en gang ef­ter det stem­nings­fyld­te bryl­lup i lør­dags, hvor­for de to trod­se­de al­le odds og kæm­pe­de for de­res kær­lig­hed.

Man­ge over­ra­skel­ser

Det sven­ske prin­se­bryl­lup var fyldt med over­ra­skel­ser fra be­gyn­del­sen, hvor So­fia gik ind i kir­ken til mu­sik af Enya, og det ny­gif­te par tog fu­sen på alt og al­le, da de hav­de valgt at gå ud af kir­ken, mens al­le klap­pe­de i takt til den jub­len­de gospel­sang ’ Joy­ful, Joy­ful. En me­get an­der­le­des, uhøj­ti­de­lig og ut­ra­di­tio­nel kon­ge­lig vi­el­se, end man el­lers har set.

Men un­der bryl­lups­mid­da­gen på Sto­ck­holm Slot gjor­de So­fia det fak­tisk en gang til. Plud­se­lig tog den kon­ge­li­ge brud hø­jest over­ra­sken­de og ukon­ven­tio­nelt or­det. Det skri­ver expres­sen. se.

Iføl­ge det sven­ske me­die tab­te bryl­lups­gæ­ster­ne næ­se og mund, da So­fia midt un­der mid­da­gen, og ef­ter de of­fi­ci­el­le ta­ler var ble­vet holdt, plud­se­lig tog or­det og præ­sen­te­re­de to af si­ne ven­ner, Mol­ly Sandén og Dan­ny Sau­cedo.

Men gæ­ster­nes må­ben­de an­sig­ter blev hur­tigt af­løst af ju­bel og takt­fa­ste klapsal­ver, da Mol­ly Sandén be­gynd­te at syn­ge So­fi­as glø­de­n­de kær­lig­hed­ser­klæ­ring til ak­kom­pag­ne­ment af Dan­ny Sau­cedo på kla­ver.

Se­ne­re skrev Mol­ly Sandén og Dan­ny Sau­cedo på In­s­ta- gram, hvor stor en ære det var for dem at ha­ve skre­vet san­gen sam­men med prin­ses­se So­fia.

Og ik­ke mindst hvor stor en ære det var at få lov til at op­fø­re san­gen un­der sel­ve bryl­lups­mid­da­gen, som expres­sen. se skri­ver.

So­fi­as sang et hit

So­fia og Carl Phi­lips kær­lig­hed er ble­vet et stort hit i Sve­ri­ge, hvor sven­sker­ne især ef­ter bryl­lup­pet i lør­dags i den grad har ta­get de­res nye prin­ses­se til sig. Der­for vil rig­tig man­ge af sven­sker­ne ger­ne ha­ve fin­gre­ne i pla­den. Men der er end­nu ik­ke ta­get en­de­lig stil­ling til, om So­fi­as kær­lig­hed­ser­klæ­ring skal ud­gi­ves.

Det er ik­ke kun prins Carl Phi­lip, der er glad for So­fia Hel­lq­vist. Sven­sker­ne har i den grad ta­get den nye prin­ses­se til de­res hjer­ter.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.