Kul­tur Dan­marks æld­ste ’

One Di­rection, der i af­tes op­t­rå­d­te i Ca­sa Are­na i Hor­sens, har pu­bli­kum i al­le al­dre

BT - - KULTUR - Lou­i­se Brodt­ha­gen Jen­sen lje@ bt. dk

BOY­BAND

Po­p­fæ­no­me­net One Di­rection er ik­ke kun for skri­gen­de te­e­na­ge­tø­ser og helt un­ge pi­ger, der pla­strer væ­rel­set til med Ni­all, Li­am, Lou­is og Har­ry. For når mor ta­ger med, er det ik­ke kun, for­di der skal pas­ses på.

Mens hor­der af te­e­na­gepi­ger - og en­kel­te dren­ge - stod langs heg­net på Lang­marks­vej i Hor­sens og tå­l­mo­digt ven­te­de på at kom­me ind på Ca­sa Are­na i, hvor ver­den­si­do­ler­ne fra One Di­rection op­t­rå­d­te i af­tes, tog for­æl­dre­ne, næ­sten helt sym­bolsk, op­stil­ling på af­stand. På den an­den si­de af vej­en og ryste­de lidt over­bæ­ren­de på ho­ve­d­et ef­ter at ha­ve sat un­ger­ne af. Men så er der Anja Dal­by.

Hun kig­ger smi­len­de på sin 17- åri­ge dat­ter Maia. Men ik­ke fra den an­den si­de af vej­en. For Dan­marks æld­ste ’ di­rectio­ner’ er nok li­ge så stor fan af de irsk- en­gel­ske fy­re som sin dat­ter, og det i en så­dan grad, at mor som en selv­føl­ge skal med til koncerten tirs­dag af­ten. Hen­des an­den med One Di­rection.

» Det var mig, der be­gynd­te med det, og så ryk­ke­de mor egent­lig med på mu­sik­ken, for­di det lød jo me­get godt, « si­ger hun.

Men hvad får en kvin­de på 50 år til ifø­re sig po­skas­se­rø­de One Di­rection- øre­rin­ge, ’ lå­ne’ sin dat­ters halskæ­de med et boy­band og teg­ne et fa­narm­bånd på hånd­led­det og ta­ge plads blandt hvi­nen­de tø­ser i små shorts og blu­ser, der af­slø­rer, at ma­ve­skin­det skal vi­ses, så dren­ge­ne kan se kær­lig­hed­ser­klæ­rin­gen ’ WE LOVE YOU’?

» Det er lidt sjovt at vi­se, at man og­så, når man er så gam­mel, godt kan li­de de her un­ge dren­ge. Og så er jeg og­så kom­met i den al­der, hvor jeg så­dan set er li­geg­lad med, hvad folk de tæn­ker. Når vi er til kon­cert, er jeg te­e­na­ger, men når jeg er hjem­me og på ar­bej­de, er jeg jo vok­sen, « for­kla­rer Anja Dal­by.

Man­ge an­dre voks­ne

Der var dog en del an­dre voks­ne ved Ca­sa Are­na, der hav­de valgt ik­ke at de­le de­res døtres store op­le­vel­se i helt sam­me grad. Dem fra den an­den si­de af ga­den. Som f. eks. sven­ske Jo­nas fra Malmö, der en ot­te- ni ti­mer før kon­cert­start hav­de sat dat­te­ren af i kø­en og ven­te­de tro­fast i sin bil. El­ler ty­ske Theo Ste­fopoulos fra Ham­borg, som sam­men med sin dat­ter an­kom nat­ten til tirs­dag, par­ke­re­de bi­len og tog en lur, in­den hun strøg ud i kø­en og ef­ter­lod ham ven­ten­de uden­for.

» Det er nu okay. Jeg glæ­der mig ba­re over, at vi er her, og min dat­ter kan kom­me til at se den for hen­de store kon­cert, « si­ger han.

De er kom­met fra nær og fjern for at se boy­ban­det, der i øje­blik­ket er på tur­né med de­res fjer­de al­bum.

Helt så lang en rej­se for at se de fæl­les ido­ler har det dog ik­ke væ­ret for Maia og Anja Dal­by. De bor i by­en og har de sid­ste man­ge da­ge væ­ret op­pe for­bi are­na­en for li­ge at se, hvor­dan byg­ge­ri­et er skre­det frem. Og må­ske og­så li­ge for at få et glimt af stjer­ner­ne. Men de vil ik­ke af­vi­se, at det næ­ste gang er dem, der kan for­tæl­le hi­sto­ri­en om, hvor langt de har ta­get.

» Det har vi fak­tisk snak­ket om, hvis vi li­ge fin­der pen­ge­ne, så kun­ne vi godt tæn­ke os at kom­me et sted hen, må­ske på Wem­bley, « si­ger Maia.

50- åri­ge Anja Dal­by er sam­men med sin dat­ter Ma­ria ta­get til One Di­rection- kon­cert i Hor­sens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.