One Di­rection lar­me­de i Hor­sens

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

REPOR­TA­GE

’ He­re we go again’, lød det da One Di­rection lag­de ud ved fj er­de dan­ske kon­cert. El­ler det tror jeg. For selv­føl­ge­lig blev der skre­get i den be­røm­te vil­den sky. Den ene­ste over Hor­sens den­ne over­ra­sken­de var­me aft en - i be­gyn­del­sen.

På en må­de er det an­den gang, ’ On The Ro­ad Again Tour 2015’ ram­mer Dan­mark. Sam­me sce­ne og sce­nes­how som sid­ste år i Par­ken.

Eft er an­mel­del­sen sid­ste år fi k jeg en del kri­ti­ske mail. 99 pct. fra me­get un­ge kvin­de­li­ge læ­se­re - og en en­kelt fra et par kol­le­ga­er. En en­kelt død­strus­sel - af ty­pen ’ min bror ken­der no­gen i ( x ind­van­drer­ban­de)’. Jeg hav­de sta­vet Ni­all Hor­an for­kert. For den slags er der død­straf i ’ di­rectio­ner’- land.

De an­dre men­te, at jeg le­f­le­de for sam­me pi­ger, for­di jeg gav One Di­rection fi re stjer­ner - for et so­lidt sce­nes­how med over­ra­sken­de ro­ck­kant. Må­lt eft er boy­band- stan­dard. net med de fl este an­dre boy­bands i li­ge ræk­ke fra 60er­nes Mon­ke­es har kon­cep­t­ma­ger­ne bag One Di­rection langt hen ad vej­en be­slut­tet sig for at ik­læ­de One Di­rection li­ge så me­get ro­ck som pop/ dan­cepop- klæ­der.

Ano­nymt og eff ek­tivt band

Som sid­ste år i par­ken hav­de de fi re 1De­re et fem mand stort band med i Hor­sens. Et eff ek­tivt, men to­talt ano­nymt band, to­talt blot­tet for in­di­vi­du­a­li­tet og no­get, der kun­ne min­de om per­son­lig­hed.

In­tro­en til ’ Ste­al My Girl’ ly­der sta­dig som en te­ma­et til ’ Jung­leland’ i halvt tem­po.

Langt de fl este num­re den­ne aft en spil­les - enormt højt - over en ska­be­lon, skabt på ame­ri­kansk ’ adult ori­en­ta­ted ro­ck’ mo­del 80er­ne med Ri­ck Spring­fi eld og Jo­hn Mel­lemcamp i den blø­de­re en­de og Bon Jovi i den hår­de­re.

’ Mid­night Me­moi­res’ ly­der sta­dig som Qu­e­en og Jo­an Jett. En sang som ’ Re­a­dy To Run’ med et kel­tisk ro­ck­præg på en ba­ne i Run­rig og Del Ami­tri- tra­di­tio­nen.

Un­der det mas­si­ve lyd­tryk er der mini­malt, hvad man ser til de fi re 1D’ere in­di­vi­du­elt. Som så­dan er One Di­rection me­re et kol­lek­tiv end f. eks. de­res on­k­ler i Ta­ke That og Ba­ck­stre­et Boys.

Symto­ma­tisk be­mær­ke­de jeg først for al­vor Ni­all, Li­am, Har­ry og Lou­is syn­ge, da de sang fød­sels­dags­ang a ca­pel­la for en fra de­res crew ( tror jeg) ved navn Karl.

Læs amel­del­sen og se vi­deo fra Hor­sens på bt. dk

Mas­sivt lyd­tryk ved ban­dets fjer­de kon­cert i Dan­mark.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.