SKØN­HED OG DI­A­LOG Bil­led­kunst­ne­ren Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sens smuk­ke vær­ker træ­der ud over de snæv­re kunstcirk­ler og går i di­a­log med det om­gi­ven­de sam­fund

BT - - NAVNE - Eva Po­hl nav­ne@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I DAG

Med en fi n kom­bi­na­tion af ind­le­vel­se og stær­ke, kom­mu­ni­ka­ti­ve ev­ner lyk­kes det bil­led­kunst­ne­ren Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sen, Aar­hus, at åb­ne for di­a­log med det om­gi­ven­de sam­fund.

Hen­des skul­p­tu­rer til det off ent­li­ge rum bygger på sans for ste­dets ka­rak­ter og de men­ne­sker, der fær­des her. Og når hun går i gang, brin­ger hun bå­de skøn­hed og en ny åben­hed ind på sce­nen. Som nu i den smuk­ke, hvi­de skul­p­tur ’ Ski­ve­vej 13’ i lands­by­en Sel­de.

Ind­by­den­de og ori­gi­nalt værk

Her har Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sen, der fyl­der 40 år i dag, skabt et ind­by­den­de og ori­gi­nalt tænkt værk ved at er­hver­ve og ne­dri­ve et tomt, fal­de­fær­digt hus på ho­ved­ga­den og her­eft er iværk­sæt­te op­muring og be­ma­ling af so­k­len. Her­med har hun skabt et pla­teau for nye mu­lig­he­der.

Di­a­log med de lo­ka­le

En helt af­gø­ren­de ba­sis for skul­p­tu­rens til­bli­vel­se var hen­des for­ud­gå­en­de di­a­log med de lo­ka­le bor­ge­re, og fl ere fri­vil­li­ge mu­re­re trå­d­te til og bi­drog til vær­kets re­a­li­se­ring.

Det er da og­så Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sens sær­li­ge ev­ne til at ind­dra­ge lo­kal­be­folk­nin­gen i si­ne kunst­ne­ri­ske pro­jek­ter, der nu har ba­net vej­en for til­de­lin­gen af Sta­tens Kunst­fonds tre­åri­ge ar­bejds­le­gat. Den sjæld­ne kom­bi­na­tion af følsom ind­le­vel­se og ev­ne til at se store linjer vil og­så kun­ne for­nem­mes i hen­des ak­tu­el­le pro­jekt, hvor hun i sam­ar­bej­de med en land­skabs­ar­ki­tekt skal ska­be et værk i det åb­ne land mel­lem by­er­ne Var­næs og Bovrup i Søn­derjyl­land. Det er Sta­tens Kunst­fond, der er op­drags­gi­ver.

Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sen er me­get re­fl ek­te­ret i sit kunst­ne­ri­ske ar­bej­de, og med sin imø­de­kom­men­de frem­træ­den når hun langt i tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de. Hun er ud­dan­net på Det Jy­ske Kun­sta­ka­de­mi og har en sup­ple­rings­ud­dan­nel­se i se­mio­tik fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Fle­re af hen­des vær­ker bæ­rer præg af, at hun og­så har hen­tet in­spi­re­ren­de, ar­ki­tek­to­nisk vi­den som gæ­stestu­de­ren­de på Aar­hus Ar­ki­tekt­sko­le.

Kvin­de­li­ge kunst­ne­re

Et an­det ly­sen­de spor i hen­des kunst­ne­ri­ske vir­ke dre­jer sig om kvin­de­li­ge kunst­ne­re. Bir­git­te Ej- drup Kri­sten­sen har så­le­des sam­men med Ul­la Ang­kjær Jør­gen­sen væ­ret ku­ra­tor på den ak­tu­el­le, vel­lyk­ke­de ud­stil­ling ’ Kvin­der frem’, som er et mø­de mel­lem to ge­ne­ra­tio­ner af kvin­de­li­ge kunst­ne­re på Mu­se­et for Sam­tids­kunst i Roskil­de.

Her­med ar­bej­der Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sen, der selv er blandt de ud­stil­len­de kunst­ne­re, med af­sæt i sin præ­mi­e­re­de, virk­nings­ful­de og øjenåb­nen­de ud­stil­ling ’ An­na Klindts 9 Ha­ver’ på Kunst­cen­tret Sil­ke­borg Bad i 2009 og bygger så­le­des bro mel­lem kvin­de­li­ge for­gæn­ge­re i kun­sten og sam­tids­kun­sten – og mel­lem dan­ske og uden­land­ske kunst­ne­re.

I sin fri­tid ny­der fød­sel­a­ren samvæ­ret med sin hu­stru, bil­led­kunst­ne­ren El­le- Mie Ejdrup Hansen, og søn­nen Ak­sel på et år.

Bil­led­kunst­ne­ren Bir­git­te Ejdrup Kri­sten­sen, der fyl­der 40 år i dag, har skabt det­te ind­by­den­de og ori­gi­nalt tænk­te værk ved at er­hver­ve sig og ne­dri­ve et tomt, fal­de­fær­digt hus på ho­ved­ga­den og her­ef­ter iværk­sæt­te op­muring og be­ma­ling af so­k­len. Her­med har hun skabt et pla­teau for nye mu­lig­he­der. Den hvi­de skul­p­tur hed­der ’ Ski­ve­vej 13’ og lig­ger i lands­by­en Sel­de.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.