BE­GYN­DEL­SEN TIL NIXONS FALD

BT - - TV/ RADIO - Svær 130). ( Mid­del 39). ( Nem ud: den reg­ne du Kan I dag for 43 år si­den 1972: Fo­to: AFP

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Månen sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser, dit fa­mi­li­e­liv samt om­kring hjem­li­ge for­hold, hvor der er tegn til op­ryd­ning. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du la­der an­dre kom­me til or­de, des me­re vil du mær­ke, at der op­står et po­si­tivt sam­ar­bej­de. Da­gen er ik­ke til at skul­le gø­re det he­le selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:***

VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Da­gen sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne re­la­tio­ner til an­dre. Bi­ler, me­ka­nik og trans­port er ak­tu­elt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser måt­te ha­ve brug for, så gør du kun det, som pas­ser dig selv. Det er en dag, hvor man kan si­ge, at du kø­rer sol­oræs. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal ik­ke for­ven­te alt for me­gen hjælp fra di­ne om­gi­vel­ser. Men omvendt kan man si­ge, at det er en god dag til at kø­re so­lo. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:* Øko­no­mi:**

STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er lagt op til en dag i ro­man­tik­kens tegn. Er der en per­son, som du ger­ne vil i kon­takt med, så er det en god dag til at ta­ge hand­ling på det. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*

VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er helt i front i dag, når det hand­ler om at si­ge di­ne me­nin­ger. Dog skal du ik­ke reg­ne med, at di­ne om­gi­vel­ser er eni­ge med dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

FISKENE 19.02 - 19.03 Di­ne fø­lel­ser svin­ger fra den ene yder­lig­hed til den an­den. Der er no­get, som ik­ke er, som det skal væ­re. Men hvad gør du ved det? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

Ty­ve på­gri­bes i Wa­ter­ga­te­byg­nin­gen i Was­hin­g­ton. Indbruddet i Det De­mo­kra­ti­ske Par­tis ho­ved­kvar­ter før­te to år se­ne­re til præ­si­dent Ri­chard Nixons fald.

Præ­si­dent Ri­chard Nixon ( tv.) i sel­skab med Hen­ry Kis­sin­ger, der un­der Nixon tjen­te som først na­tio­nal sik­ker­heds­rå­d­gi­ver og si­den som uden­rigs­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.