PRYGL I PRAG ’’

U21- lands­hol­det oser af selv­til­lid og sund ar­ro­gan­ce. Selv­føl­ge­lig slår Dan­mark i aft en Tjek­ki­et i åb­nings­kam­pen i Prag, ly­der det

BT - - U21-EM I TJEKKIET - Vik­tor Fi­s­cher

U21- EM, GRUP­PE A

Tænk, hvis vi kan få et helt sta­dion – und­ta­gen de 800- 1.000 dan­ske­re – til at tie stille, når vi er fær­di­ge

på kø­le­sk­ab­stem­pe­ra­tur om­kring Vik­tor Fi­s­cher og Ale­xan­der Scholz før da­gens åb­nings­kamp mod Tjek­ki­et ved U21- EM.

De to dan­ske star­te­re var iskol­de og fyldt med selv­til­lid, som det har for­holdt sig hos he­le den dan­ske trup si­den an­kom­sten til Prag lør­dag. I aft en be­gyn­der U21- EM, og der skal tæn­des op i den dan­ske gul­dra­ket med en sejr over de tjek­ki­ske vær­ter.

» Jeg ken­der over­ho­ve­det ik­ke til dem, « sag­de Vik­tor Fi­s­cher. Skal I så ik­ke vin­de i mor­gen? » Det er al­tid far­ligt at se det på den må­de. Jeg vil­le og­så væ­re en idi­ot, hvis jeg stod og sag­de ’ jo, vi skal vin­de, og de kan ik­ke no­get’, for jeg ken­der dem ik­ke. Det si­ger jeg der­hjem­me til min far og mor, men når jeg står her, så si­ger jeg til dig, at det er far­ligt at si­ge, for vi ved al­drig, hvad de kom­mer med, « fort­sat­te han og le­ve­re­de or­de­ne med næ­sen i sky og sund ar­ro­gan­ce.

Drøm­men om tav­se til­sku­e­re

Ale­xan­der Scholz bæ­rer selv­til­li­den på en ro­li­ge­re må­de. Han sma­ger på or­de­ne, men de er stort set de sam­me som Fi­s­chers på spørgs­må­let om, hvor­vidt Dan­mark bør sej­re i åb­nings­kam­pen.

» Jo, 100 pro­cent, « si­ger Scholz og ud­dy­ber:

» Hvis man ser på pa­pi­ret, kan de fl este nok bli­ve eni­ge om, at vi er et bed­re hold. Men der er man­ge ting, der skal gå op til så­dan en kamp. Det er svært at si­ge for me­get, men jeg hå­ber da, at vi vin­der. «

Den store tro skal og­så fi ndes i tjek­ker­nes trup­sta­tus. Land­stræ­ner Jakub Dova­lil må und­væ­re hol­dets ube­tin­ge­de pro­fi l, FC Midtjyl­lan­dem­net Va­clav Kad­lec, samt for­sva­re­ren To­mas Ka­las.

Der­for er det ik­ke så me­get mod­stan­der­nes fod­bold­kva­li­te­ter, der kan så ba­re en smu­le tvivl om ud­fal­det.

» En kamp som i mor­gen ( i aft en, red.) be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis dre­je sig om, hvor­vidt Tjek­ki­et har et fan­ta­stisk hold el­ler fan­ta­sti­ske in­di­vi­du­a­li­ster. Det hand­ler li­ge så me­get om, at det er en åb­nings­kamp til en slut­run­de, og de har 19.000 mand i ryg­gen. Der­for bli­ver vi nødt til at væ­re klar. For det er nok til at ska­be et godt hold. Om det så er Tjek­ki­et, An­dor­ra el­ler Spa­ni­en, « si­ger Fi­s­cher og til­fø­jer:

» Jeg tror til gen­gæld, at vi kan luk­ke rø­ven på man­ge til­sku­e­re, hvis vi kom­mer og er klar til at vi­se det, som vi kan. Det er den fe­de mo­ti­va­tion. Tænk, hvis vi kan få et helt sta­dion – und­ta­gen de 800- 1.000 dan­ske­re – til at tie stille, når vi er fær­di­ge. Så har vi op­nå­et det ul­ti­ma­ti­ve. «

Sam­men med land­stræ­ner Jess Thorup og hold­kam­me­rat Ale­xan­der Scholz delt­og Vik­tor Fi­s­cher i går i det af­slut­ten­de pres­se­mø­de før da­gens åb­nings­kamp mod Tjek­ki­et ved U21- EM i Prag. Og Ajax­spil­le­ren var ik­ke i tvivl. Selv­føl­ge­lig vin­der Dan­mark. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.