VI VIN­DER SGU’ D De dan­ske spil­le­res bud på E

De dan­ske U21- dren­ge tip­per sig selv som vin­de­re af EM, der be­gyn­der i aft en

BT - - U21-EM I TJEKKIET - BT I PRAG Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ sporten. dk, mi­cd@ sporten. dk

» Vi vin­der he­le skid­tet. «

Mel­din­gen fra de dan­ske U21- dren­ge er ik­ke til at ta­ge fejl af, in­den det i aft en går løs med den før­ste grup­pe­kamp ved EM i Tjek­ki­et. Det dan­ske hold ind­fri­er ik­ke ba­re mål­sæt­nin­gen om at gå i se­mi­fi na­len. Det står med EM­po­ka­len eft er fi na­len 30. ju­ni i Prag. hver­ken skræm­mer el­ler ta­les op.

» Det er en slut­run­de, og det kom­mer me­get an på da­gen. Hvis vi ram­mer da­gen, er det os, der vin­der. Hvis Tys­kland ram­mer da­gen, er det må­ske dem, der vin­der. Men vi tror selv på, at vi er en af fa­vo­rit­ter­ne til at kun­ne gå rig­tig langt, « ly­der det fra Yus­suf Poul­sen, der er en af en hånd­fuld spil­le­re på hol­det, der al­le­re­de har spar­ket dø­ren ind til Mor­ten Ol­sens A- lands­hold.

Dan­sker som Gol­den Play­er

Nu er dét mand­skab glemt for en stund, og U21- hol­det er for et par uger trå­dt i for­grun­den. Og de 23 spil­le­re har en kæm­pe­mæs­sig tro på ik­ke ba­re hol­dets kol­lek­ti­ve, men og­så in­di­vi­du­el­le ev­ner.

BT har li­ge­le­des spurgt spil­ler­ne, hvem der lø­ber med pri­sen som tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler. Og her pe­ger halv­de­len af de ads­purg­te spil­le­re i den uvi­den­ska­be­li­ge rund­spør­ge på hold­kam­me­ra­ter, når snak­ken fal­der på, hvem der går i fod­spo­re­ne på spil­le­re som Lu­is Fi­go, An­drea Pir­lo og Pe­tr Cech, der tid­li­ge­re har kun­net smyk­ke sig med tit­len. En ti­tel, der ud­de­les eft er fi na­len og som oft est ud­de­les til en spil­ler fra det vin­den­de hold.

» Hvis der no­gen­sin­de har væ­ret et dansk U21- lands­hold, hvor der har væ­ret man­ge om bud­det, er det dét her. Men vi har ik­ke råd til ty­per, som har som mål at vi­se sig selv frem. Vi har kun råd til ty­per, der har som mål at vin­de den her tur­ne­ring. Og så vil der au­to­ma­tisk væ­re en fra det her hold, der kan bej­le til tit­len som Gol­den Play­er, « si­ger en af kan­di­da­ter­ne, Ajax Am­ster­dams Vik­tor Fi­s­cher.

Vej­en mod bå­de EM- tit­len og pri­sen som tur­ne­rin­gens bed­ste mand be­gyn­der for de dan­ske spil­le­re i aft en klok­ken 18 mod Tjek­ki­et. Chri­sti­an Nørgaard Vin­der: Bed­ste spil­ler:

ONS­DAG 17. JU­NI 2015 Las­se Vi­gen Chri­sten­sen Vin­der: Bed­ste spil­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.