Nu bli­ver det sp

BT - - U21-EM I TJEKKIET -

VO­RES DAN­SKE DREN­GE skal i gang med de­res sven­destyk­ke. U21- EM be­gyn­der nu. Og vi spil­ler som be­kendt sel­ve åb­nings­kam­pen i aft en mod de tjek­ki­ske vær­ter.

Ta­lent­ful­de er vo­res dren­ge - og spræng­fyld­te af selv­til­lid. Det i en grad, så de ser sig som fa­vo­rit­ter - sel­vud­råb­te gan­ske vist - men pres­sen er enig. Den dan­ske pres­se gan­ske vist, men det er jo og­så den, spil­ler­ne læ­ser, og de­res selv­til­lid vok­ser helt sik­kert yder­li­ge­re med de op­ti­mi­sti­ske og op­mun­tren­de ord i avi­ser­ne. Så ok.

Men der er nok in­gen tvivl om, at bå­de eng­læn­der­ne og ty­sker­ne mindst har et par hold hø­je­re på de­res fa­vo­rit­lis­te, og det sam­me kan helt sik­kert si­ges om ita­li­e­ner­ne og po­rtu­gi­ser­ne.

Men Dan­mark stil­ler fak­tisk med et rig­tig godt hold.

Og den kol­o­rit og fræk­hed, som vi i man­ge år har sav­net i dansk fod­bold, får vi i den grad med den­ne gyld­ne ge­ne­ra­tion. Den mod­ne og ke­de­li­ge kun­ne må­ske fi nde på at si­ge, at det er godt med selv­til­lid og selv­fø­lel­se, men den, der kan, ta­ler ik­ke, og den der ta­ler, kan ik­ke - nok …

Men dis­se spil­le­re har fak­tisk no­get at ha­ve snak­ken i. Og de har en fed ud­strå­ling, sy­nes jeg, bå­de in­di­vi­du­elt og som hold.

DET ER SPIL­LE­RE med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring bå­de fra klubhold og lands­hold, hvor en god del af dem har fulg­tes op gen­nem DBUs al­ders­be­stem­te lands­hold.

Nu spæn­der det­te hold fak­tisk over he­le fi re år­gan­ge fra ’ 92 til ’ 96, men det bli­ver det jo ik­ke dår­li­ge­re af.

Vi har for gan­ske ny­lig haft stor glæ­de af Yus­suf Poul­sen, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og An­dreas Chri­sten­sen på vo­res suc­ces­ful­de A- lands­hold. Vik­tor Fi­s­cher, Pio­ne Si­sto og Jan­nik Vester­gaard var og­så med i trup­pen. Og tolv spil­le­re fra den­ne un­ge ge­ne­ra­tion har al­le­re­de haft de­res de­but på A- lands­hol­det.

Når vi ser på trup­pen, ser vi spil­le­re med me­rit­ter og for­ud­sæt­nin­ger til at leve op til præ­di­ka­tet ’ den gyld­ne ge­ne­ra­tion’.

Der­for kan der na­tur­lig­vis al­li­ge­vel godt væ­re et styk­ke vej op til ty­sker­nes, eng­læn­der­nes, po­rtu­gi­ser­nes og ita­li­e­ner­nes ni­veau, men det skal net­op bli­ve spæn­den­de at få syn for sa­gen i de kom­men­de da­ge.

De tjek­ki­ske vær­ter skal be­sej­res, ty­sker­ne, som i de fl estes øj­ne er guld­fa­vo­rit­ter, mø­der vi i an­den kamp, og så mø­der vi Ser­bi­en i grup­pe­spil­lets sid­ste kamp. Dem skal vi og­så helst kun­ne slå for at kom­me med ty­sker­ne til se­mi­fi na­ler­ne.

Ser­bi­en slog Spa­ni­en i beg­ge playoff - kam­pe, men dem er der vist in­gen, der reg­ner for fa­vo­rit, selv­om det fo­re­kom­mer at væ­re et so­lidt og sam­men­tøm­ret hold med en stærk stam­me af år­gang ’ 92. Det skul­le da li­ge væ­re et par styk­ker af de ser­bi­ske spil­le­re el­ler den ser­bi­ske pres­se må­ske ...

HVAD DÆK­KER SÅ over den­ne gyld­ne ge­ne­ra­tion.

Hvor­for er de så go­de? For det er de - se blot på dem, der ik­ke er med i Prag: FCKer­ne An­dreas Cor­ne­li­us, Dan­ny Amankwaa og Yous­sef Tou­touh, den ska­de­de Jo­res Oko­re, der nu spil­ler i Eng­land, li­ge som Cas­per Slo­th, der var lan­dets bed­ste på 8’ er- po­si­tio­nen for et par år si­den. For slet ik­ke at ta­le om Lukas Andersen og Chri­sti­an Erik­sen!

Jeg har hørt nog­le pe­ge på ’ Den rø­de tråd-

U21 i ak­tion mod i den sid­ste test­kamp mod Sve­ri­ge.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.