KOM­MEN­TAR

BT - - U21-EM I TJEKKIET -

kon­cep­tet’ som en for­kla­ring.

Det vil jeg til­la­de mig at stille mig skep­tisk over for.

Det er al­tid godt med et kon­cept, der fast­hol­des og ud­dan­nes til, og den­ne be­stem­te og am­bi­tiø­se stil har man dyr­ket i DBU- re­gi i man­ge år eft er­hån­den. Så spil­ler­ne ved, hvad der øn­skes af dem, når de spil­ler på lands­hol­de­ne.

Må­ske og­så der­for ser vi, at U21- hol­det de se­ne­ste år har le­ve­ret pænt, for­di spil­ler­ne fra ung­domslands­hol­de­ne har kendt den spil­lestil, man øn­sker, men spil­ler­ne ud­dan­nes først og frem­mest i klub­ber­ne. Og hver­ken FCK el­ler Brøndby har væ­ret op­ta­get af ’ Den rø­de tråd’ i de­res ung­doms­sek­to­rer. Det har FCM, AaB, OB, Es­b­jerg el­ler Randers FC mig be­kendt hel­ler ik­ke. Fak­tisk dyr­ker de en helt an­den for­ma­tion end lands­hol­dets, så det er alt­så ik­ke det tak­ti­ske op­læg, der er ’ Den rø­de trå­ds’ styr­ke, men me­re det fak­tum, at der er en ens­ar­tet spil­for­stå­el­se op gen­nem ræk­ker­ne.

EN DEL AF spil­ler­ne er end­vi­de­re - i hvert fald i de se­ne­re år - ud­dan­net i uden­land­ske klub­ber, og det er vist Mor­ten Ol­sens pri­mæ­re for­kla­ring på den gyld­ne glans.

Jeg er enig i, at det er godt med uden­land­sk mat­ch­ning, og det har gjort godt for spil­le­re som Jan­nik Vester­gaard, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen. Og og­så for fl ere af de øv­ri­ge un­ge ud­land­sproff er, som ik­ke kun tje­ner de­res løn i ud­lan­det, men og­så rent fak­tisk spil­ler for de­res respek­ti­ve klub­ber i ud­lan­det.

Men det be­ty­der ik­ke, at det nød­ven­dig­vis er det bedst tæn­ke­li­ge for hver­ken Dan­mark el­ler de bed­ste dan­ske ta­len­ter at kom­me til uden­land­ske klub­ber hur­tigst mu­ligt.

Det er Kas­per Kusk, Cas­per Slo­th, Ni­ck­las He­le­ni­us, An­dreas Cor­ne­li­us og man­ge an­dre skræm­men­de ek­semp­ler på.

Man må hel­ler ik­ke glem­me, at An­dreas Cor­ne­li­us, Dan­ny Amankwaa, Yous­sef Tou­touh, Chri­stoff er Rem­mer, Riza Dur­mi­si, Chri­sti­an Nørgaard, der al­le er el­ler hav­de væ­ret med i trup­pen, hvis det ik­ke hav­de væ­ret for ulyks­a­li­ge ska­der, får bå­de in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og mat­ch­ning i Brøndby og FCK.

Det sam­me kan til dels si­ges om Jo­nas Knud­sen og Ni­co­laj Thom­sen i Es­b­jerg og AaB, som har spil­let man­ge Eu­ro­pa League-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.