Pæn­den­de

BT - - U21-EM I TJEKKIET -

kam­pe de se­ne­ste par år i de­res dan­ske klub­ber.

Vi ved jo af go­de grun­de ik­ke, hvor­dan det var gå­et med dis­se spil­le­re i uden­land­ske klub­ber.

Var de ble­vet end­nu stær­ke­re, el­ler var Jo­nas Knud­sens, Ni­co­laj Thom­sens, Uff e Be­chs, Ras­mus Fal­ks, Chri­stoff er Rem­mers og Riza Dur­mi­sis ud­vik­ling stop­pet, som et re­sul­tat af, at de hav­de væ­ret pe­ri­fe­ri­spil­le­re el­ler end ik­ke hav­de spil­let i en even­tu­el uden­land­sk klub? Og hvil­ken mid­del­må­dig bel­gisk el­ler hol­land­sk klub hav­de der i gi­vet fald væ­ret ta­le om?

Blot vil jeg i den­ne for­bin­del­se si­ge, at man hver­ken bør un­der­ken­de el­ler un­der­vur­de­re Su­per­liga­en, som sta­dig er den liga, fl est spil­le- re ud­ta­ges fra – bå­de til ung­domslands­hol­det og A- lands­hol­det.

Li­ge­som bå­de træ­nings­kva­li­te­ten, det dag­li­ge pres og ’ den in­ter­na­tio­na­le mat­ch­ning’ i vid ud­stræk­ning mat­ches i hvert fald i bå­de Brøndby og FCK.

MEN HVOR­OM AL­TING nu måt­te for­hol­de sig, hvor bli­ver det godt at se U21- hol­det i den kom­men­de tid i sin hel­hed og med Yus­suf Poul­sens ener­gi­ske dyb­de­løb og raf­fi ne­re­de tem­po­fyld­te en- mod- en ud­for­drin­ger, og Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs ka­ris­ma­ti­ske spil, der hel­dig­vis præ­ges af ive­ren eft er at ska­be no­get fremad­ret­tet med ind­byg­get ri­si­ko for at mis­lyk­kes, når bol­den sæt­tes på spil.

De un­ge mænd er ik­ke kun store i kæft en.

De har no­get på spil og sæt­ter sig selv ind for sa­gen. De er li­den­ska­be­ligt en­ga­ge­re­de fod­bold­spil­le­re med power og at­ti­tu­de.

De har bå­de fræk­he­den, viljen, mo­det og ev­nen til at vin­de.

Spol blot tilbage til lør­dag aft en og genkald bil­le­der­ne af dis­se un­ge gut­ter før, un­der og ef­ter kam­pen.

Det er det, store spil­le­re er skabt af. Det er det, der ska­ber god un­der­hold­ning, og det er det, som bå­de fol­ket og træ­ner­ne vil ha­ve. Det er det, det dan­ske A- lands­hold le­ver af og har sav­net i man­ge år.

Og det er li­ge net­op der­for, vi har og el­sker den­ne na­tio­nal­ro­man­ti­ske in­sti­tu­tion, som lands­hol­det er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.