BIF bej­ler til Bil­le

Mens kon­kur­ren­ter­ne al­le­re­de har haft gang i trans­fer- tra­fi kken, har Brøndby først og frem­mest ryd­det op og solgt ud. Men nu kan der væ­re for­stærk­nin­ger på vej mod Ves­teg­nen

BT - - SUPER LIGA - AN­GRI­BERJ­AGT Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl joko@ sporten. dk, mcs@ sporten. dk Jan Bech Andersen,

Som bt. dk i går kun­ne af­slø­re, er Brøndby i di­a­log med den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Ni­cki Bil­le, der er på kon­trakt i fran­ske Evi­an, men som har få­et lov til at fi nde sig en ny ar­bejds­gi­ver, for­di klub­ben ryk­ke­de ned i den næst­bed­ste ræk­ke, og for­di han i lø­bet af sin før­ste sæ­son ik­ke slog igen­nem og blot score­de et en­kelt mål i 19 Li­gue 1- kam­pe.

Kon­tak­ten til Ni­cki Bil­le blev an­gi­ve­ligt skabt for om­kring en uge si­den, men Brøndby øn­ske­de at få afk la­ring på for­hand­lin­ger­ne med den pol­ske li­ga­top­sco­rer Ka­mil Wilczek, in­den det blev til yder­li­ge­re kon­takt. I går blev det klart, at det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at få en­der­ne til at mø­des med den pol­ske an­gri­ber, der blandt an­det hav­de hen­ven­del­ser fra klub­ber i Qa­tar, og der­med ryk­ke­de Ni­cki Bil­le- han­de­len et skridt nær­me­re.

Brønd­bys be­sty­rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, der spil­ler en væ­sent­lig rolle i han­de­len, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re BTs op­lys­nin­ger:

» Uden at ly­de som Bar­na­by, så kom­men­te­rer vi ik­ke på lø­se ryg­ter og spe­ku­la­tio­ner, « skri­ver for­man­den i en mail til BT.

Brøndby, der mandag of­fi ci­elt solg­te Ni­ko­lai Laur­sen til PSV og score­de godt 7,5 mil­li­o­ner kro­ner på han­de­len, skal at og for­stær­ke sig på an­grebs­po­si­tio­ner­ne, hvor for­hand­lin­ger­ne med fi nske Te­emu Puk­ki træk­ker i lang­drag.

Sport­s­di­rek­tør Per Rud øn­sker, som Jan Bech Andersen, ik­ke at kom­men­te­re på ryg­ter, men han til­ken­de­gi­ver, at det er ble­vet nem­me­re for Brøndby at til­træk­ke spil­le­re.

» Jeg for­nem­mer ty­de­ligt, at der er rig­tig man­ge spil­le­re, der ger­ne vil til Brøndby, eft er vi er kom­met tilbage til top­pen. Jeg har få­et en del nej’er i min tid, men jeg kan mær­ke, der er en stør­re lyst til at spil­le for Brøndby nu end for halvan­det år si­den, « si­ger han.

Gen­syn med Str­u­dal

Skul­le Ni­cki Bil­le en­de med at skift e til Brøndby, bli­ver han for­e­net med Brønd­bys an­grebs- og as­si­stent­træ­ner Mark Str­u­dal. De to ar­bej­de­de tæt sam­men, da Bil­le med suc­ces spil­le­de i FC Nordsjælland fra 2008 til 2010, hvor det blev til 18 mål i 58 kam­pe. Str­u­dal er net­op

skift et til

besty rel­ses­for­mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.