Jo­han Lange, tek­nisk di­rek­tør, FC Kø­ben­hav

BT - - SUPER LIGA - Dem har de hen­tet: Dem har de sagt far­vel til:

Kas­per Kusk ( Twen­te), Pe­ter An­ker­sen ( Salz­burg, le­je), Benja­min Ver­bic ( NK Cel­je) og Fe­de­ri­co San­tan­der ( Club Gu­a­ra­ni)

Chri­sti­an Poul­sen ( kon­trak­t­ud­løb), Kevin Fo­ley ( kon­trak­t­ud­løb), Björn Si­gurd­ar­son ( endt le­je, Wol­ver­hamp­ton), Ste­ve De Rid­der ( le­jet ud til Zul­te- Wa­re­gem) B r ø n d b y eft er seks år i Farum­klub­ben.

Si­den ti­den i Nordsjælland har Bil­le dog kæm­pet med at fi nde fod­bold­mæs­sigt fod­fæ­ste. Det er ble­vet til op­hold i Vil­lar­re­al, hvor han i den stør­ste del af ti­den spil­le­de på an­det­hol­det. ef­ter le­je­op­hold i El­che og Rayo Val­leca­no skift ede Bil­le til nor­ske Ro­sen­borg. Her fandt han for en stund tilbage til for­dums styr­ke, men selv­om det sport­s­ligt var et suc­ces­fuldt op­hold i Nor­ge, valg­te Ro­sen­borg at sæl­ge Bil­le til Evi­an på grund af an­gri­be­rens es­ka­pa­der og sam­men­stød med po­li­tet uden for ba­nen.

Det usta­di­ge fod­bold­liv er fort­sat hos fran­ske Evi­an, men nu kan en frisk start hjem­me i Dan­mark hos Brøndby væ­re på ta­le.

Brøndby sæt­tes des­u­den og­så i dis­se da­ge i for­bin­del­se med den island­ske midt­ba­ne­spil­ler Vi­ctor Pals­son, der har en for­tid i AGF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.