: ’ In­gen ma­vek­neb i Brøndby’

BT - - SUPER LIGA - Det kom­mer de til at gø­re: Fo­to: Scan­pix/ Jan Chri­setn­sen

» Vi gør no­get på an­grebs­po­sten set i ly­set af, at Te­emu Puk­ki er på vej hjem. Fer­han Ha­sa­ni eft er­la­der et hul på kan­ten, så de to po­si­tio­ner kan du væ­re me­get sik­ker på, at der kom­mer til at ske no­get på. Til dem, der er utå­l­mo­di­ge, vil jeg ba­re si­ge, at vi kom­mer tid­ligt ud i år. Der er in­gen tvivl om, at når man har smidt så man­ge pen­ge, som FCK og Midtjylland har gjort, så er det no­get nem­me­re at age­re tid­ligt. Vi kig­ger på de go­de hand­ler og det go­de køb­mand­skab. Vi ta­ger den tid, der er nød­ven­dig, men vi er og­så fortrøst­nings­ful­de. Vi har fra dag et holdt fo­kus på os selv. Vi har et lang­sig­tet pro­jekt med vi­sion 2017, hvor vi skal over­hol­de nog­le øko­no­mi­ske ram­mer. Hvad an­dre gør, har ik­ke no­get at gø­re med os. Det skal vi ik­ke ske­le til og få ma­vek­neb over. Jeg kan godt for­nem­me, at der er en vis utå­l­mo­dig­hed blandt fan­se­ne, men så må vi ba­re bli­ve ved med at for­tæl­le, hvor­dan det hæn­ger sam­men og væ­re sik­re på, at folk sto­ler på, at der fort­sat er frem­gang i Brøndby, « si­ger Per Rud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.