Vn: ’ Vi sen­der sam­me sig­nal som al­tid’

BT - - SUPER LIGA - Det kom­mer de til at gø­re:

» Vo­res mål har væ­ret at vi­de­re­ud­vik­le trup­pen, som for al­vor be­gynd­te at bli­ve sat sam­men sid­ste som­mer. Vi ved selv­føl­ge­lig godt, der kan kom­me lidt min­dre ting i lø­bet af trans­fer­vin­du­et ind­til au­gust, men de store hand­ler ser vi som af­slut­tet. Vi er me­get til­fred­se, og vi sy­nes, vi har få­et til­gang af nog­le spil­le­re med et højt ni­veau, som vi tror, kan væ­re med til at ryk­ke hol­det fra før­ste dag. Men som og­så har po­ten­ti­a­le til at bli­ve end­nu bed­re, mens de er i FCK. Vi hol­der os selv­føl­ge­lig ori­en­te­ret om de an­dre klub­ber, men hol­der fo­kus på os selv. Vi for­sø­ger at gø­re vo­res trup så god som over­ho­ve­det mu­ligt. Vi sen­der det sig­nal, vi al­tid gør, at vi er en me­get am­bi­tiøs klub, der har en er­klæ­ret mål­sæt­ning, vi age­rer eft er, « si­ger Jo­han Lange.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.