Ør, FC Midtjylland: ’ De an­dre klub­ber kig­ger på os’

BT - - SUPER LIGA - Det kom­mer de til at gø­re:

ani­el Roy­er Pa­tryck Wo-

» Vi er re­elt set for­an vo­res pro­gram. Vi har hen­tet to lands­holds­spil­le­re, og det er læn­ge­re, end jeg hav­de tur­det drøm­me om, at vi var i det­te trans­fer­vin­due. De skal løft e over­lig­ge­ren. Det for­søg­te vi med Martin Pu­sic og Jo­han Da­hlin i vin­ter og før det med Tim Sparv og Jim Lar­sen. Og det vil vi for­sø­ge igen. Jeg tror, hvis jeg var FCK, vil­le jeg gø­re det sam­me, som de gør. De har byg­get et fun­da­ment op, og det for­sø­ger de så at byg­ge vi­de­re på. Det er de­res stra­te­gi for at for­bed­re sig. Vi har væ­ret så dyg­ti­ge og hel­di­ge med, at vi har et godt fun­da­ment, så vi be­hø­ver ik­ke at skift e så me­get ud som an­dre klub­ber. De an­dre klub­ber har nok væ­ret lidt me­re tvun­get til at kig­ge på os. Vi vandt det dan­ske mester­skab sik­kert, og de har nok os som et pej­le­mær­ke. ’ Hvor­dan hen­ter vi det for­spring, Midtjylland har skabt?’ Det kig­ger vi ik­ke på. Vi kig­ger på, hvor­dan vi kan for­bed­re os ti pro­cent, « si­ger Claus Ste­in­le­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.