DAN­MARKS DY­RE­STE

Læg­ger man al­le Si­mon Kjærs klubs­kift er sam­men, bli­ver han med sit skift e til Fe­ner­ba­h­ce den dy­re­ste dan­ske fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HAN­DELSVA­RE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ sporten. dk DY­RE DREN­GE

En ræk­ke grun­di­ge test og et læ­ge­tjek.

Det er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, hvad der i dag mang­ler, for at Si­mon Kjær kan sæt­te sin un­der­skrift på en kon­trakt med den tyr­ki­ske stor­klub Fe­ner­ba­h­ce, der en­ten er af fi re års va­rig­hed el­ler på tre år med op­tion for yder­li­ge­re et år. Hvis alt går glat, bli­ver den dan­ske lands­holds­spil­ler of­fi ci­elt præ­sen­te­ret i dag.

I går mød­tes Si­mon Kjær med klub­bens præ­si­dent, og klub­ben ori­en­te­re­de des­u­den fonds­bør­sen i Istan­bul om, at den har frem­lagt et køb­stil­bud til Lil­le.

BT er­fa­rer, at for­svar­spil­le­ren sco­rer en årsløn på om­kring 30 mio. kr. eft er skat. Hans fran­ske klub, Lil­le, skul­le an­gi­ve­ligt tje­ne op mod 75 mio. kr. på sal­get af­hæn­gig af di­ver­se bonus­ser.

Det er især klub­bens de­di­ke­re­de fans og mu­lig­he­den for at spil­le Champions League, der lok­ker Si­mon Kjær til Fe­ner­ba­h­ce, der ind­træ­der i playoff - run­den i Champions League- kva- li­fi ka­tio­nen. Klub­ber som Ly­on, der er sik­ker på at spil­le med i Champions League, og Mo­na­co lag­de og­så fø­le­re ud til Si­mon Kjær, men de en­ten kun­ne el­ler vil­le ik­ke mat­che Fe­ner­ba­h­ces lu­kra­ti­ve til­bud.

Over­ha­ler Grønkjær

Det kan godt væ­re, at de op mod 75 mil­li­o­ner kro­ner, som Si­mon Kjær kan kom­me til at ko­ste Fe­ner­ba­h­ce, iso­le­ret set ik­ke sæt­ter ny trans­fer­re­kord. Men be­lø­bet gør dog med af­stand Si­mon Kjær til den dy­rest hand­le­de dan­ske fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de.

26- åri­ge Si­mon Kjærs skift e fra fran­ske Lil­le til den tyr­ki­ske stor­klub be­ty­der nem­lig, at han er ble­vet hand­let for om­kring 236 mio. kr.

En­der Si­mon Kjær med at skift e til tyr­ker­ne, over­ha­ler han Chri­sti­an Poul­sen og Jes­per Grønkjær, der el­lers blev hand­let for store sum­mer i lø­bet af de­res kar­ri­e­rer.

Tyr­ker­ne har lagt sig i se­len un­der dan­ske­rens be­søg i klub­ben for at over­be­vi­se Si­mon Kjær og især hans sven­ske kæ­re­ste, Eli­na Gol­lert om, at den tyr­ki­ske stor­by er det helt rig­ti­ge sted for fa­mi­li­en at slå sig ned. Der­for blev par­ret mandag sej­let rundt til for­skel­li­ge, luk­suri­ø­se bo­li­ger ved det idyl­li­ske Bosporus- stræ­de.

DE FEM DY­RE­STE DAN­SKE FOD­BOLD­SPIL­LE­RE SI­MON KJÆR:

2008:

Fra FC Midtjylland til Pa­ler­mo – 30 mio. kr.

Fra Pa­ler­mo til Wol­fsburg – 90 mio. kr.

Fra Wol­fsburg til Ro­ma ( le­je­ge­byr) – 22,5 mio. kr.

Fra Wol­fsburg til Lil­le – 18,5 mio. kr

Fra Lil­le til Fe­ner­ba­h­ce – an­slå­et 75 mio. kr.

2010:

2011:

2013:

2015:

AN­DRE: JES­PER GRØNKJÆR

CHRI­STI­AN POUL­SEN

MI­CHA­EL LAUD­RUP

JON DA­HL TO­MAS­SON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.