AaBs AK47 ri­si­ke­rer snart at lø­be tør for skud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VÅ­BEN­HVI­LE Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

Han kal­des ’ AK47’ li­ge­som det be­røm­te storm­ge­vær. Men om An­ders K. Ja­cob­sen og­så sky­der med skar­pt for AaB eft er nytår, er uvist.

AaB- top­sco­re­ren tø­ver med at for­læn­ge den kon­trakt, der ud­lø­ber om et halvt år.

» Han er en spil­ler, som vi ger­ne vil be­hol­de. Han har jo spil­let su­per­godt. Der­for har vi læn­ge prø­vet at få igang­s­at for­hand­lin­ger med ham. Men han har ori­en­te­ret os om, at han ger­ne vil ven­te, « si­ger AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de.

I kulis­sen har der væ­ret talt om, at den nu for­hen­væ­ren­de ch­eft ræ­ner i AaB, Kent Ni­el­sen, ger­ne vil ha­ve ham med til OB, men den hi­sto­rie har det ik­ke væ­ret mu­ligt at få be­kræft et hos An­ders K. Ja­cob- sen, der ik­ke har sva­ret på BTs hen­ven­del­ser.

He­le­ni­us ude­luk­ker Villa

Og­så Ni­ck­las He­le­ni­us og Tho­mas Ene­vold­sen er blandt de spil­le­re, der snart har kon­trak­t­ud­løb, men som AaB ger­ne vil be­hol­de:

» Vi hå­ber at få nye aft aler i stand med dem. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der har vi in­vi­te­ret dem med på træ­nings­lejr til Nor­ge, i da­ge­ne eft er vi har gen­op­ta­get træ­nin­gen 22. ju­ni, « si­ger Al­lan Gaar­de.

Mens Tho­mas Ene­vold­sen 1. juli er trans­fer­fri, er Ni­ck­las He­le­ni­us den næ­ste sæ­son og­så på kon­trakt i Aston Villa, men han an­ser det for us­and­syn­ligt, at han igen kom­mer til at spil­le der.

» De vil ik­ke mig, og jeg vil ik­ke dem. Jeg ken­der ik­ke de­res pla­ner med mig. Men der bli­ver for mit ved­kom­men­de ik­ke no­get af at kø­be mig selv fri af Aston Villa- kon­trak­ten. Så ta­ger jeg hel­le­re der­over, og op­fyl­der mi­ne kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser, « si­ger He­le­ni­us.

An­ders K. Ja­cob­sen score­de 10 mål for AaB i 31 Su­per­liga- kam­pe i den for­gang­ne sæ­son. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.