Rin­gen kal­der

Bok­se­ren Ab­dul Khat­tab ved sta­dig ik­ke, hvor­for han plud­se­lig gik kold i kamp, men in­si­ste­rer på at kom­me tilbage

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ DEN IGEN Da­ni­el Re­mar Lund da­lu@ sporten. dk Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Et uhyg­ge­ligt ne­der­lag til en af dansk boks­nings stør­ste ta­len­ter 2. maj i Fre­de­rik s berg­hal­ler­ne skab­te tvivl om, hvor­vidt mel­lemvæg­te­ren Ab­dul Khat­tab over­ho­ve­det kun­ne fort­sæt­te sin sta­dig un­ge kar­ri­e­re.

Den 22- åri­ge dansk- palæsti­nen­ser ding­le­de plud­se­li­ge rå­d­vildt rundt i rin­gen i kam­pens fem­te om­gang mod fransk­man­den Howard Cospo­li­te, in­den han dej­se­de om­kuld på kan­vas­sen. Tømt for ener­gi og med et fl ak­ken­de blik.

En op­le­vel­se, Ab­dul Khat­tab har det svært med at tæn- ke tilbage på.

» Det var for­fær­de­ligt, det der ske­te. Jeg græd nær­mest ind­ven­digt. Jeg hav­de slet ik­ke for­ven­tet, at så­dan no­get skul­le ske, så jeg er be­stemt ik­ke glad for det, « si­ger han nog­le må­ne­der se­ne­re til BT og til­fø­jer:

» De før­ste par om­gan­ge sy­nes jeg, at det gik rig­tig godt. Men i fj er­de om­gang kun­ne jeg mær­ke træt­he­den. Og fra det ene se­kund til det an­det dø­de jeg fuld­stæn­dig. «

Det var ik­ke kun Ab­dul Khat­tab, som var ry­stet. Det sam­me var hans læ­re­me­ster, bok­se­stjer­nen Mik­kel Kes­sler, der straks eft er kam­pen for­tal­te, at han vil­le sen­de sin lær­ling gen­nem di­ver­se test for at fi nde år­sa­gen til det uhyg­ge­li­ge sam­men­brud.

Ab­dul Khat­tab har si­den ne­der­la­get få­et ta­get blod- dul Khat­tab.

Den se­ne­ste uges tid er gå­et med at hol­de fe­rie, før han igen vil be­gyn­de at træ­ne sig tilbage i kamp­form.

» Jeg træ­ner selv­føl­ge­lig lidt, men der er lang tid til, at jeg skal bok­se igen eft er som­mer­fe­ri­en. Jeg hol­der mig i gang ude i Mik­kel Kes­slers træ­nings­cen­ter, « for­tæl­ler Ab­dul Khat­tab, som eft er ne­der­la­get har en re­kord­li­ste, der tæl­ler 11 sej­re i 12 kam­pe.

Ab­dul Khat­tab un­der­stre­ger og­så, at hans team med blandt an­dre Mik­kel Kes­sler, Tho­mas Ma­con og træ­ner Frank Ol­sen sta­dig tror fuldt og fast på ham - li­ge så me­get som han selv gør.

» Jeg lover, at jeg kom­mer 100 pro­cent og stær­ke­re tilbage igen. Jeg skal tilbage, « fast­slår han.

Kes­sler- lær­lin­gen Ab­dul Khat­tab vil vi­se, at han ik­ke har glemt, hvor­dan man bok­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.