’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ab­dul Khat­tab

Jeg skal selv­føl­ge­lig tilbage igen og vin­de he­le lor­tet. En en­kelt aft en skal ik­ke gø­re en en­de på det he­le. Be­stemt ik­ke

prø­ver og væ­ret igen­nem en så­kaldt ’ ar­bejds- EKG’. En hjer­te­un­der­sø­gel­se, hvor Ab­dul Khat­tab skul­le cyk­le på en kon­di­cy­kel og ved hjælp af et EKG- ap­pa­rat kun­ne må­le, om der var tegn på ilt­man­gel til hjer­tet, når be­last­nin­gen blev sat op.

Har tea­met i ryg­gen

Men i dag ved Ab­dul Khat­tab ik­ke, hvad der ram­te hans krop i rin­gen på Fre­de­riks­berg. Kun at hans fy­si­ske træ­ner, Tho­mas Ma­con, fort­sat er i gang med at fi nde et svar.

» Jeg ved, at Tho­mas Ma­con ser på prø­ver­ne og an­dre ting. Så he­le tea­met er sta­dig i gang med at fi nde ud af, hvad der gik galt, « si­ger Ab­dul Khat­tab.

Han un­der­stre­ger dog på det kraft ig­ste, at den ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se ik­ke har få­et ham til at over­ve­je et kar­ri­e­re­stop.

» Jeg skal selv­føl­ge­lig tilbage igen og vin­de he­le lor­tet. En en­kelt aft en skal ik­ke gø­re en en­de på det he­le. Be­stemt ik­ke. Jeg bli­ver ved, « si­ger Ab-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.