EN GYL­DEN MU­LIG

Hvis Jakob Fuglsang vin­der Schweiz Rundt, vil det væ­re kar­ri­e­rens stør­ste be­drift. Da­gens kon­ge­e­ta­pe kan bli­ve af­gø­ren­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FLY­VEN­DE FUGLSANG Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Las­se Vø­ge Kar­ri­e­rens stør­ste tri­umf lu­rer må­ske li­ge om hjør­net for Jakob Fug­lang. Asta­na- ryt­te­ren fast­holdt i går sjet­te­plad­sen i klas­se­men­tet i Schweiz Rundt og kan på da­gens kon­ge­e­ta­pe gi­ve kon­ku­ren­ter­ne et or­den­ligt gok i cy­kel­hjel­men.

To stig­nin­ger uden for ka­te­go­ri ven­ter ryt­ter­ne på fem­te eta­pe i Schweiz Rundt – et ter­ræn, der pas­ser den dan­ske Asta­na- ryt­te­ren for­trin­ligt. For Fuglsang vir­ker det op­lagt at sæt­te et knu­sen­de an­greb ind, og det kan i så fald gi­ve fan­ta­sti­ske mu­lig­he­der for at stå øverst på po­di­et, når ni­en­de og sid­ste eta­pe er kørt.

Jakob Fuglsang har set ube­svæ­ret ud un­der det­te års ud­ga­ve af Schweiz Rundt, når han ro­ligt og ele­gant gli­der opad. Og når det for al­vor bli­ver stejlt op mod skis­port­s­om­rå­det Söl­den på sid­ste stig­ning af da­gens eta­pe, kan dan­ske­ren stø­be et stærkt fun­da­ment til det, der kan bli­ve en af kar­ri­e­rens stør­ste sej­re, vur­de­rer Kim Ples­ner, in­de­ha­ver af Vel­or­o­pa. dk.

» Det er vir­ke­lig en gyl­den mu­lig­hed for ham. Jakob Fuglsang har al­drig haft stør­re vin­der­chan­cer end i den­ne ud­ga­ve af Schweiz Rundt, og hvis han vin­der, vil det i min ver­den over­gå hans sy­ven­de­plads i Tour de Fran­ce i 2013, « si­ger Kim Ples­ner om den 30- åri­ge dan­sker, hvis stør­ste sej­re i kar­ri­e­ren hidtil in­klu­de­rer tre gan­ge Dan­mark Rundt, Slove­ni­en Rundt, Østrig Rundt og Luxem­bourg Rundt.

Skal bru­ge halvan­det mi­nut

Det schweizi­ske eta­pe­løb er et af de me­re pre­sti­ge­fyld­te for Wor­ld Tour- hol­de­ne og bli­ver af man­ge brugt som sid­ste op­varm­ning til Tour de Fran­ce – in­klu­si­ve Jakob Fuglsang. In­gen af de stør­ste fa­vo­rit­ter til Tour de Fran­ce, Vin­cen­zo Ni­ba­li, Nairo Qu­in­ta­na, Chris Froo­me og Al­ber­to Con­ta­dor, kø­rer dog med i lø­bet.

» Det gør selv­føl­ge­lig reg­ne­styk­ket me­re for­del­ag­tigt for Jakob Fuglsang i for­hold til det sam­le­de klas­se­ment. Han bør kun­ne kø­re fra ryt­te­re som Tom Du­moulin, Ge­raint Tho­mas, Si­mon Spilak og Thi­baut Pi­not, der bli­ver de stør­ste ud­for­dre­re for ham, og det er blot med til at gø­re hans chan­cer end­nu bed­re, « si­ger Kim Ples­ner.

Sid­ste eta­pe i Schweiz Rundt er en en­kelt­start på 38 ki­lo­me­ter. På det­te tids­punkt skal Fuglsangs even­tu­el­le for­spring ger­ne væ­re mindst halvan­det mi­nut, for lø­bets før­en­de ryt­ter, Tom Du­moulin, der vandt pro­lo­gen, er et kraft­værk i den di­rek­te kamp mod uret. I øje­blik­ket er han 17 se­kun­der ef­ter Du­moulin.

Vægt­tab har hjul­pet

Et godt re­sul­tat i Schweiz Rundt kan gi­ve Jakob Fuglsang luft un­der vin­ger­ne frem mod Tour de Fran­ce, der be­gyn­der 4. juli i Utrecht. Sid­ste år var Fuglsang en kraf­tigt med­vir­ken­de år­sag til, at hold­kam­me­ra­ten Vin­cen­zo Ni­ba­li stod øverst på po­di­et i Pa­ris ved lø­bets af­slut­ning.

Den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter og sport­s­di­rek­tør for Team CSC Alex Pe­der­sen har no­te­ret sig Fuglsangs glim­ren­de form og et vægt­tab, der har gjort det let­te­re for dan­ske­ren at kø­re med de helt store svær­væg­te­re i bjer­ge­ne. Alex Pe­der­sen hå­ber, at Asta­na vil be­nyt­te Fuglsangs ev­ner for­nuf­tigt i Tou­ren.

» Det kan væ­re en for­del for Asta­na at ha­ve to kort at spil­le ud, og der kan det væ­re godt at sen­de Jakob i ud­brud, så han og­så kan kom­me til at lig­ge godt til i klas­se­men­tet. Så kan man al­tid se, hvor­dan det ser ud i den sid­ste uge, hvor Jakob så kan gå over til at væ­re ren­dyr­ket hjæl­pe­ryt­ter for Ni­ba­li, hvis han ik­ke læn­ge­re lig­ger til i den sam­le­de stil­ling, « si­ger Alex Pe­der­sen.

På den 193 ki­lo­me­ter lange fjer­de eta­pe fra Flims til Schwarzen­bach kom Fuglsang i går ind i sam­me tid som Ori­ca- Gre­enEd­ges eta­pe­vin­der Mi­cha­el Mat­t­hews.

ONS­DAG 17. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.