Svøm­me­stjer­ne over­fal­det

Bi­list amok på Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste midt på åben ga­de

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

TRA­FIK- RA­SE­RI

Den el­lers så uku­e­li­ge svøm­me­stjer­ne Je­a­net­te Ot­te­sen er i chok tre da­ge eft er hun og kæ­re­sten, Marco Loug­hran, blev ud­sat for et upro­vo­ke­ret over­fald på Øster­bro­ga­de midt i København.

» Jeg har det ad hel­ve­de til, og det har min kæ­re­ste og­så, « si­ger hun til BT.

Je­a­net­te Ot­te­sen bor i den nor­malt fre­de­li­ge kø­ben­hav­ner- by­del Øster­bro og sad bag rat­tet søn­dag eft er­mid­dag med sin kæ­re­ste ved si­den af.

Iføl­ge Je­a­net­te Ot­te­sen kør­te hun an­gi­ve­ligt » for lang­somt « for en bi­list, der kør­te li­ge bag­ved par­ret.

Det pro­vo­ke­re­de bi­li­sten, der sprang ud af sin bil og gik gras­sat i et an­fald af tra­fi kv­re­de.

» Jeg kør­te åben­bart ik­ke hur­tigt nok, og det var nok til, at bi­li­sten bag ved os gik amok. Min kæ­re­ste fi k de­ci­de­ret bank, og han kom på ho­spi­ta­let, « for­tæl­ler Ot­te­sen til uge­bla­det Her & Nu.

» Han slog Marco fl ere gan­ge i ho­ve­d­et, og da jeg for­søg­te at for­sva­re ham, blev jeg ramt på mi­ne fi ngre, « si­ger Ot­te­sen til TV2.

Den 28- åri­ge eli­tesvøm­mer bræk­ke­de den ene lil­le­fi nger og for­st­u­ve­de sin ring­fi nger, da hun kom kæ­re­sten til und­sæt­ning, mens Marco Loug­hran fi k så al­vor­li­ge ska­der, at han sta­dig var ind­lagt tirs­dag.

Kæ­re­stes VM i fa­re

Loug­hran, der og­så er eli­tesvøm­mer på hø­je­ste ni­veau, fi k slå­et hul i ho­ve­d­et, fl æk­ket et øjen­bryn, knæk­ket fl ere tæn­der og har få­et al­vor­li­ge ska­der på den ene skul­der un­der over­fal­det. Hvil­ket kan væ­re fa­ta­lt for en eli­tesvøm­mer som Loug­hran.

Bå­de han og Ot­te­sen skul­le ha­ve del­ta­get i VM, der fo­re­går i Ka­zan, Rusland fra d. 3. til d. 9. au­gust, men iføl­ge Ot­te­sen er hans del­ta­gel­se nu tvivl­s­om.

Selv reg­ner hun med at ta­ge til Kro­a­tien med svøm­melands­hol­det, hvor de skal i træ­nings­lejr som for­be­re­del­se til VM i Rusland.

Men med en bræk­ket lil­le­fi nger reg­ner hun selv med, at hen­des del­ta­gel­se ved dan­marks­mester­ska­ber­ne i juli må­ned i Bel­la­høj er ude­luk­ket.

Vagt­ha­ven­de eft er­for­sker ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Yous­sef Lhar­raki, si­ger til BT, at po­li­ti­et ryk­ke­de ud til en an­mel­del­se om færds­els­chi­ka­ne på Øster­bro­ga­de søn­dag eft er­mid­dag:

» Vi op­tog en an­mel­del­se om vold, da vi kom frem og ar­bej­der nu på at iden­ti­fi ce­re ger­nings­man­den, « si­ger po­li­tiets eft er­for­sker.

Ry­stet

Lars Gre­en Bach for­tæl­ler, at Je­a­net­te Ot­te­sen er me­get på­vir­ket af si­tu­a­tio­nen.

» Jeg har hørt fra hen­de, og hun er selv­føl­ge­lig ry­stet af si­tu­a­tio­nen. Det tror jeg, al­le vil­le væ­re, « si­ger han.

Svøm­me­u­ni­o­nen gør alt, hvad der er mu­ligt for at hjæl­pe svøm­me­stjer­nen.

» Hun har det eft er om­stæn­dig­he­der­ne det godt, og vi støt­ter og hjæl­per hen­de alt det, vi kan, så hun kan hånd­te­re det og kom­me godt vi­de­re. Jeg har ik­ke snak­ket med hen­de end­nu om, hvad der vi­de­re skal ske. Li­ge nu slår vi koldt vand i blo­det og ser, hvor­dan det ud­vik­ler sig. Men det er klart, at det er VM og ik­ke DM, der er hen­des pri­mæ­re mål i år.

Så selv­føl­ge­lig vil der bli­ve ta­get de nød­ven­di­ge for­holds­reg­ler, så hun kan væ­re klar til VM, « si­ger Lars Gre­en Bach.

En bi­list gik gras­sat og over­faldt i søn­dags svøm­me­stjer­nen Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste Marco Loug­hran på Øster­bro­ga­de i København. Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.