Bur­de al­le bu­tik­ker gø­re li­ge­som Coop FÆR­RE VES­TA­GER’E, og fj er­ne sund­heds­ska­de­li­ge mi­kro­bøl­gepopcorn fra hyl­der­ne? FLE­RE TES­FAYE’ER ’’

Kom­men­tar: Det nyvalg­te fol­ke­ting er be­fol­ket af fær­re kvin­der og fl ere fag­lær­te og ufag­lær­te

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.46 RENT HYSTE­RI OG PJAT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.47 COOP ER FOR HEL­LI­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.17 FOR­HAND­LE­RE HAR MAGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.02 AL­LE VED, DE ER FAR­LI­GE På fa­ce­book. com/ ditbt k

Nej

3.196 stem­mer på bt. dk

VÆLG SELV POPCORN FRA

Anita Vil­son

Der in­tet, der for­hin­drer kun­der­ne i selv at væl­ge mi­kro­bøl­ge­ovns­popcorn fra.

Per Gøt­terup

Det er rent hyste­ri. Jeg hå­ber, Dansk Su­per­mar­ked står fast og ik­ke bø­jer sig for den slags pjat.

Mi­chel­le Raun

Ja Det må vel væ­re op til folk selv, om de ska­de­li­ge popcorn er no­get, de vil kø­be. Jeg sy­nes eft er­hån­den, at Coop er ble­vet li­ge lov­lig hel­li­ge.

Ben­te Hjelm­berg Ras­mus­sen

Rig­tig godt gå­et, Coop. Det er nerop den må­de, vi som for­bru­ge­re får en sun­de­re em­bal­la­ge til fø­de­va­rer­ne. Der sker nem­lig først no­get, når for­hand­ler­ne næg­ter at sæl­ge det, for det vil få pro­du­cen­ten til at fi nde en an­den og me­re sund og mil­jø­ven­lig løs­ning.

Pe­ter G. Hey­den­reich

Man kan vel ba­re la­de væ­re med at kø­be dem, så for­svin­der de fra hyl­der­ne. Det er jo ik­ke ukendt, at de in­de­hol­der ska­de­li­ge stoff er.

De fl este po­li­ti­ke­re vil me­ne, at det er vig­tigt, at Fol­ke­tin­get så­dan no­gen­lun­de af­spej­ler be­folk­nings­sam­men­sæt­nin­gen, men at det ik­ke hand­ler om at pro­cen­ter­ne skal pas­se på de­ci­ma­ler. Det er godt, for el­lers var der nem­lig et pro­blem. I 100- ÅRET FOR kvin­ders stem­me­ret og eft er den før­ste valg­pe­ri­o­de med en kvin­de­lig stats­mi­ni­ster gik kvin­ders an­del af plad­ser­ne i Fol­ke­tin­get svagt tilbage. 112 mænd blev der plads til og 67 kvin­der. Det er tre fær­re kvin­der end eft er sid­ste valg. Men det har må­ske den na­tur­li­ge for­kla­ring, at par­ti­er­ne sim­pelt­hen hav­de op­stil­let fær­re kvin­der ved det­te valg. Der­med har vi nu et fol­ke­ting med sam­me køns­for­de­ling som eft er val­get i 2007, hvor 37,4 pct. af med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get er kvin­der.

Til gen­gæld op­le­ver det nye fol­ke­ting for før­ste gang i man­ge år et sti­gen­de an­tal ’ ar­bej­de­re’ – ik­ke mindst tak­ket væ­re Dansk Fol­ke­par­tis store frem­gang. I DFs grup­pe har 18 ud af 37 med­lem­mer en bag­grund som ar­bej­der, mod kun seks hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. He­le 18,4 pct. af de valg­te har ar­bej­det som fag­lært el­ler ufag­lært, iføl­ge Uge­bre­vet A4. I det tid­li­ge­re fol­ke­ting var det iføl­ge al­tin­get. dk kun 14 pct., der hav­de den bag­grund.

Men djøfer­ne har sta­dig over­ta­get. Iføl­ge Uge­bre­vet A4s op­tæl­ling ’ har mindst 100 med­lem­mer tit­ler af cand. po­lit., cand. jur., cand. the­ol. el­ler er i gang med at ta­ge en aka­de­misk ud­dan­nel­se. Den mest ud­bred­te ti­tel i Fol­ke­tin­get er cand. sci­ent. pol., hvor man har læst statskund­skab’. Der er alt­så ik­ke ud­sigt til no­get stort op­gør med den klas­si­ske Chri­sti­ans­borgsko­ling.

I hvert fald to grup­per er stærkt un­der­re­præ­sen­te­ret i Fol­ke­tin­get. Der er f. eks. ik­ke valgt en ene­ste ar­bejds­løs i Fol­ke­tin­get. Og så blev det kun til to MFe­re med en ind­van­drer­bag­grund, nem­lig Na­ser Kha­der ( K) og Yil­diz Ak­do­gan ( S). Lis­beth Zor­nig vil nok me­ne, at de dan­ske­re, der kæm­per på kan­ten af sam­fun­det kun­ne væ­re bed­re re­præ­sen­te­ret, og mon ik­ke og­så, at der fi ndes dan­ske­re med ind­van­drer­bag­grund, der har det lidt stramt med at iden­ti­fi ce­re sig med det po­li­ti­ske Dan­mark? DER ER DEL­TE me­nin­ger om, hvor­vidt en fol­ke­valgts køn, al­der, bag­grund over­ho­ve­det be­ty­der no­get. En­heds­li­stens Chri­sti­an Juul sag­de til Uge­bre­vet A4, at ’ tin­ge­ne bli­ver al­le­re­de sagt me­re di­rek­te og på en me­re let­for­stå­e­lig må­de. Jeg har for ek­sem­pel få­et Joachim B. Ol­sen til ik­ke at si­ge: ‘ Det er der ik­ke vi­den­ska­be­lig evi­dens for’. Det er må­ske en lil­le kul­tur­re­vo­lu­tion, men den er vig­tig for de­mo­kra­ti­et’.

Det er jeg til­bø­je­lig til at gi­ve Chri­sti­an Juul ret i. Det po­li­ti­ske Dan­mark er over­svøm­met med ind­for­stå­e­de for­kor­tel­ser og ud­tryk, som er kom­plet ufor­stå­e­li­ge for folk, der kun hø­rer dem i for­bi­far­ten. Her et lil­le ud­pluk: DUT- re­fu­sion, SATS- pul­je, SFI, HOK, osv. osv. Men man skal hu­ske, at po­li­ti­ke­re og­så for­mes af pa­pi­rer fra de tu­sind­vis af Djø­fe­re, der ud­gør det dan­ske em­beds­værk. NÅR PO­LI­TI­KE­RE TA­LER de­res eget stam­me­sprog, så hand­ler det jo ik­ke om Djø­fe­re. Så hand­ler det om dår­lig kom­mu­ni­ka­tion. Det er ube­høv­let at ta­le ind­for­stå­et, og det ud­stil­ler kun folks egen usik­ker­hed, hvis de har be­hov for at skrue sig i for store jak­ke­sæt og en over­fl od af aka­de­mi­ske ud­tryk for at vi­se, hvor klo­ge de er.

Det sprin­gen­de spørgs­mål er jo ik­ke, om be­folk­nin­gen på mil­li­me­ter kan spej­le sig i Fol­ke­tin­get. Det af­gø­ren­de er, om be­folk­nin­gen fø­ler sig godt re­præ­sen­te­ret gen­nem de folk, der fi k et af de eft er­trag­te­de 179 sæ­der.

Det har næp­pe ale­ne no­get med bag­grund at gø­re. Men det har nok trods alt lidt be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.