PANELET

BT - - DEBAT -

ERIK MEI­ER CARLSEN De se­ne­ste år­ti­er har der væ­ret en po­li­tisk hjem­løs­hed hos man­ge væl­ge­re. En stor del af for­kla­rin­gen knyt­ter sig til Dansk Fol­ke­par­tis an­komst i den po­li­ti­ske are­na og de­res eft er­hån­den cen­tra­le po­si­tion i det po­li­ti­ske land­skab. Det ty­der på en sva­ge­re for­bin­del­se imel­lem par­ti og væl­ger, end der har væ­ret før, hvor folk i hø­je­re grad fandt sig til ret­te med et par­ti og blev ved det. I dag er der stør­re ten­dens til at skift e rundt mel­lem par­ti­er­ne. Den ten­dens ser man og­så i ud­lan­det.

Der var fl ere, der skift ede par­ti den­gang, og an­tal­let af par­ti­er i Fol­ke­tin­get blev for­doblet. Den par­la­men­ta­ri­ske si­tu­a­tion var der­for me­re uafk la­ret den­gang. Sam­men­lig­net med 1973 er der ved det­te valg sket for lidt til, at vi kan kal­de det et jord­s­kredsvalg.

Jour­na­list og for­fat­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.