STYRKEP

Løk­ke og Thu­le­sen Da­hl er stæ­di­ge for­hand­le­re, og beg­ge vil ha­ve de­res vil­je

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

FOR­HAND­LIN­GER

Når Lars Løk­ke Ras­mus­sen sæt­ter sig over for Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ved for­hand­lings­bor­det i det neut­ra­le væ­rel­se til høj­re for Landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg, er det en styr­ke­prø­ve af de stør­re, der er ta­le om.

De to top­po­li­ti­ke­re, der li­ge nu for­sø­ger at fin­de ud af, hvor­dan Dan­marks næ­ste

ONS­DAG 24. JU­NI 2015 re­ge­ring skal se ud, ken­der nem­lig alt til hin­an­den.

I går fik par­ti­er­ne en tæn­ke­pau­se i for­hand­lin­ger­ne, der bli­ver gen­op­ta­get i dag.

» Jeg er me­get fortrøst­nings­fuld med, at vi i Dan­mark, uan­set hvor­dan re­ge­rings­dan­nel­sen fal­der ud, vil få et godt sam­ar­bej­de, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Han ken­der alt til man­den, han sid­der over for.

» De ken­der hin­an­den ut­ro­ligt godt og har stor gen­si­dig respekt. De har for­hand­let man­ge store af­ta­ler, helt tilbage, da Løk­ke la­ve­de kom­mu­nal­re­for­men med et smalt fler­tal. ’ Vis os den prik­ke­de linje, så skri­ver vi un­der,’ sag­de Thu­le­sen, og der­med holdt han So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ude af re­for­men, « si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup, der og­så har væ­ret rå­d­gi­ver for Løk­ke.

Po­li­ti­ske dyr

Fra Dansk Fol­ke­par­ti er mel­din­gen og­så, at det er to sær­de­les gar­ve­de po­li­ti­ke­re, der kæm­per.

» De har et godt for­hold til hin­an­den. De er beg­ge po­li­ti­ske dyr, de er ut­ro­ligt kre­a­ti­ve og flek­sib­le, og de er re­sul­tatsø­gen­de - de er løs­nin­ger­nes

Thu­le­sen Da­hl hav­de et usæd­van­ligt godt for­hold til fi­nans­mi­ni­ster Thor Pe­der­sen, og han var op­rin­de­ligt ik­ke helt tryg ved si­tu­a­tio­nen, da Thor Pe­der­sen i 2007 blev ud­skif­tet med Lars Løk­ke. Men ef­ter den før­ste fi­nans­lo­vs­for­hand­ling gik det me­get bed­re, og de har få­et et me­get til­lids­fuldt for­hold. I bo­gen ’ Kri­sti­an’ fra 2009 af fæt­te­ren Ni­els Thu­le­sen Da­hl si­ger Lars Løk­ke: ’ Når man tæn­ker på, hvil­ke kon­flik­ter der egent­lig er med DF, hæn­ger det sam­men, for­di der på det per­son­li­ge plan er fuld til­lid med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Vi kan åbent ta­le om, hvad vo­res bag­kant er, uden at det bli­ver brugt an­dre ste­der.’ An­ders Fogh Ras­mus­sen har og­så stor respekt for Thu­le­sen Da­hl: ’ Han er ek­stremt godt in­de i tin­ge­ne, selv ned i den mind­ste de­tal­je. Der er ik­ke no­get, der er stær­ke­re i en for­hand­lings­si­tu­a­tion,’ si­ger han i bo­gen. Thor Pe­der­sen si­ger: ’ Thu­le­sen Da­hl har væ­ret kva­li­tets­sik­rin­gen på alt, hvad DF har la­vet. Det har gi­vet en ut­ro­lig sta­bi­li­tet.’ Se­ne for­hand­lin­ger er en af Lars Løk­kes spids­kom­pe­ten­cer. An­ders Fogh Ras­mus­sen kun­ne godt fin­de på at si­ge: ’ Nu går vi hjem og sover på det’ kl. 22.00, men på det tids­punkt er Løk­ke først ved at kom­me i gang. Det måt­te an­dre bor­ger­li­ge mi­ni­stre san­de, da Løk­ke blev stats­mi­ni­ster i 2009. Det var som at få ar­bejds­da­gen vendt helt på ho­ve­d­et. I se­ne nat­te­for­hand­lin­ger gæl­der det, at den, der kan hol­de ud længst, har den stær­ke­ste hånd. Det har Løk­ke tit ud­nyt­tet i se­ne for­hand­lin­ger. Men han får kam til sit hår med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der og­så kan bli­ve ved he­le nat­ten, som har et ud­tryks­løst po­ker­fjæs, som har hu­mor li­ge­som Løk­ke, og som oven i kø­bet er me­re tå­l­mo­dig end Lars Løk­ke. Thu­le­sen si­ger, at der i ’ po­li­tik og sam­funds­for­hold ik­ke er no­gen fa­cit­lis­te.’ Det hand­ler om, hvem der kan ar­gu­men­te­re bedst, og det er og­så Løk­kes stil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.