RØ­VEN

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 24. JU­NI 2015 mænd, « si­ger DFs magt­ful­de pres­se­chef Sø­ren Søn­der­gaard.

Løk­ke er kendt for plud­se­li­ge og over­ra­sken­de ma­nøv­rer i se­ne nat­te­ti­mer, der kan ta­ge fu­sen på mod­par­ten. Men Thu­le­sen er en ek­stremt tå­l­mo­dig mand, han er og­så en nat­te­ravn, og han har en lang­som og sir­lig for­hand­lings­stil, der godt kan sli­de Løk­ke ned de kom­men­de uger.

» Thu­le­sen er god til at træk­ke ti­den ud. Li­ge når man tror, man er fær­dig med en fi­nans­lo­vs­af­ta­le, så kom­mer der li­ge en lo­kalsag på bor­det. Løk­ke er nok den af de to, der er mest in­ter­es­se­ret i, at tin­ger­ne har no­get frem­drift. Men han har væn­net sig til, at når man for­hand­ler med DF, kan sid­ste brik først læg­ges, når al­le brik­ker kan læg­ges, « si­ger Søs Ma­rie Seerup.

Kron­prin­ser

Løk­ke og Thu­le­sen Da­hl ken­der hin­an­den rig­tig godt. De kom beg­ge i Fol­ke­tin­get sam­ti­dig i 1994. De har beg­ge væ­ret kron­prin­ser i de­res par­ti­er i en år­ræk­ke. De kom beg­ge ’ til mag­ten’ sam­ti­dig i 2001, da Lars Løk­ke blev in­den- rigs- og sund­heds­mi­ni­ster, og Thu­le­sen blev for­mand for Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. De hav­de et nært sam­ar­bej­de om kom­mu­nal­re­for­men i 2003, og da Lars Løk­ke var fi­nans­mi­ni­ster i pe­ri­o­den 2007- 09.

» De for­står at bru­ge hin­an­dens sær­he­der og svag­he­der. Hvis Thu­le­sen for­nem­mer, at Løk­ke har travlt, så har han mas­ser af tid. Og hvis Løk­ke mær­ker, at Thu­le­sen gra­ver sig ned i de­tal­jer, så bli­ver han på det over­ord­ne­de plan, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Bå­de Lars Løk­ke og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl spil­ler højt spil ved de for­hand­lin­ger, der står på nu - uan­set om det en­der med en VO- re­ge­ring el­ler en ren Ven­stre- re­ge­ring. Selv om Løk­ke bli­ver stats­mi­ni­ster, har han tabt val­get. Han har tabt 13 man­da­ter og er smerte­ligt be­vidst om, at fler­tal­let af væl­ger­ne har sagt nej til nul­vækst og ja til me­re vel­færd. Han har et stort be­hov for at vi­se, at han kan lø­se pro­ble­mer­ne bed­re end Hel­le Thor­ning- Sch­midt og vin­de no­get af det tab­te tilbage. Og om­drej­nings­punk­tet for det er at få så me­get af sin po­li­tik igen­nem som mu­ligt i for­hand­lin­ger­ne, der fo­re­går nu. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ret­te­de en sær­lig tak til sin fa­mi­lie, da han i 2009 fejre­de sin 40 års fød­sels­dag ved en re­cep­tion på Bor­gen. Hans ko­ne, Be­rit, hav­de en stor del af æren for, at han tit kom ud af for­hand­lings­lo­ka­let med et bed­re re­sul­tat end si­ne mod­stan­de­re, lød det. De an­dre for­hand­le­re fik nem­lig i af­te­nens løb sms’er hjem­me­fra om, hvor­når de kom hjem, om de skul­le spi­se, om de over­ho­ve­det kom hjem. Men det gjor­de Thu­le­sen ik­ke. Han kun­ne al­li­ge­vel ik­ke nå hjem Bå­de Lars Løk­ke og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er po­li­ti­ske dyr, der le­ver og ån­der for det po­li­ti­ske spil. Hvor hård og ky­nisk en po­li­tisk spil­ler, Lars Løk­ke er, var na­tio­nen vid­ne til 4. ju­ni om mor­ge­nen sid­ste år, da han ef­ter en sne­dig kæl­der­af­ta­le med næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sen fort­sat var for­mand for Ven­stre, selv om de fle­ste me­di­er hav­de skre­vet, han var fær­dig. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vir­ker udadtil som ro­lig­he­den og ven­lig­he­den selv, men på de in­dre linjer er han og­så en Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har haft en hi­sto­risk frem­gang og vun­det 15 man­da­ter. For ham hand­ler det om at be­hol­de de vund­ne man­da­ter og sør­ge for, at DF fort­sæt­ter med at bli­ve et stort og be­tyd­nings­fuldt par­ti, uan­set om der er rødt el­ler blåt fler­tal, for­tæl­ler DFkil­der. Det er me­get vig­ti­ge­re for ham end at kom­me til at kø­re i mi­ni­ster­bil nu. Han vil ik­ke en­de som SF, der kom i re­ge­ring, men tab­te kam­pen om den po­li­ti­ske linje. Hans mand­doms­prø­ve i for­hold til at be­va­re DFs nye stør­rel­se er og­så at få så me­get som mu­ligt af sin po­li­tik igen­nem over for Lars Løk­ke i de ak­tu­el­le for­hand­lin­ger. til Thy­re­god, men over­nat­te­de i sin lil­le kø­ben­hav­n­er­lej­lig­hed, og det sat­te han iføl­ge bo­gen ’ Kri­sti­an’ pris på. Men li­ge­som Thu­le­sen har fuld­stæn­dig op­bak­ning på hjem­me­fron­ten i Thy­re­god, har Løk­ke og­så haft det i al­le åre­ne først i Græ­sted og nu i Nyhavn. Selv om de beg­ge har tre børn, sty­rer ko­ner­ne hjem­me­fron­ten, og Sól­run Løk­ke Ras­mus­sen pla­ger hel­ler ik­ke sin mand med sms’er, når hun ved, han sid­der i for­hand­lin­ger og har brug for en løs bag­kant. hård hund. Han har selv fo­re­stå­et eks­klu­sio­ner og ski­de­bal­ler, og par­ti­med­lem­mer har græ­den­de for­ladt hans kon­tor ef­ter kam­me­rat­li­ge sam­ta­ler. Pia Kjær­s­gaard skri­ver i sin selv­bi­o­gra­fi ’ For­di jeg var nødt til det’: ’ Det kræ­ver no­get gan­ske sær­ligt at væ­re par­ti­for­mand. En hård­hed, som Kri­sti­an har. Ky­nis­me, vil jeg næ­sten si­ge. En rå­hed, som han har i ud­strakt grad, bå­de i for­hold til stra­te­gi og po­li­ti­ske mod­stan­de­re.’

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.