Af­død mil­li­ar­dærs fir­ma solgt

BT - - NYHEDER - Mads Sixhøj Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HE­LI­KOP­TER­STYRT Da mil­li­ar­dæ­ren Mi­cha­el Hen­rik­sen styr­te­de ned med en he­li­kop­ter i Kat­te­gat i sep­tem­ber 2014, ef­ter­lod han sig sit livs­værk, mil­jø- og af­falds­virk­som­he­den MH Grup­pen. Virk­som­he­den er nu solgt til den Lon­don­ba­se­re­de ka­pi­tal­fond Agi­li­tas.

Par­ter­ne har ik­ke op­lyst han­delspri­sen, men fle­re me­di­er be­ret­ter, at pri­sen me­nes at lig­ge i stør­rel­ses­or­de­nen 180 mio. eu­ro sva­ren­de til 1,343 mia. kr. Kon­cer­nen MH Grup­pen er en af Dan­marks før­en­de af­falds­hånd­te­rings­virk­som­he­der med sær­ligt fo­kus på gen­an­ven­del­se af af­fald, jor­drens­ning samt ind­sam­ling og sor­te­ring af sam­me.

MH Grup­pen, der blev stif­tet af Mi­cha­el Hen­rik­sen i 1997, har hjem­sted i Farum nord for København og har om­kring 240 me­d­ar­bej­de­re, der ar­bej­der fra ot­te drifts­ste­der.

Den nu­væ­ren­de adm. di­rek­tør Chri­sti­an Rind­bøl har væ­ret i virk­som­he­den si­den stif­tel­sen og blev ud­nævnt til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i sep­tem­ber 2014 ef­ter Mi­cha­el Hen­rik­sens døds – ef­ter Mi­cha­el Hen­rik­sens øn­ske.

Mi­cha­el Hen­rik­sen dø­de i en he­li­kop­teru­lyk­ke i sep­tem­ber 2014. Nu er hans livs­værk, mil­jø- og af­falds­kon­cer­nen MH Grup­pen, ble­vet købt af en ka­pi­tal­fond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.