Han spræng­te 12- ska­la­en

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

SU­PER­STU­DENT

19- åri­ge Fre­de­rik Arn­holdt Pe­der­sen fra Sla­gel­se Gym­na­si­um har sprængt 12- ska­la­en og er Dan­marks nye su­per­stu­dent med et gen­nem­snit på 13,4.

Klok­ken var kvart over et i går, da han gik ud af ek­sa­menslo­ka­let ef­ter årets sid­ste ek­sa­men i old­tids­kund­skab. Uden for dø­ren ven­te­de fa­mi­li­en, kæ­re­sten og ven­ner­ne. Iblandt var Fre­de­rik Arn­holdts mor­mor, der fik det ære­ful­de hverv at pla­ce­re hu­en på hans ho­ved.

In­den da skul­le den sid­ste ka­rak­ter tra­di­tio­nen tro skri­ves ind i hu­en. Og ja, det var selv­føl­ge­lig end­nu et 12- tal til ’ sam­lin­gen’.

Fak­tisk har Fre­de­rik Arn­holdt gjort rent bord og få­et 31 12- tal­ler ud af 31 mu­li­ge. Iføl­ge reg­ler­ne kan han gan­ge si­ne fem fag på A- ni­veau med 1,08. Be­gyn­der han på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se in­den to år, kan der læg­ges yder­li­ge tre pro­cent til. På bund­linj­en står et gen­nem­snit på 13,4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.