OP­GØR MED KA

Når Met­te Fre­de­rik­sen skal sæt­te sit hold, må hun ta­ge hen­syn til de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kaf­fe­klub­ber. Men klub­ber­ne er i op­brud

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE

So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­for­mænd ved, at hvis der skal væ­re ro i par­ti­et, så skal de magt­ful­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kaf­fe­klub­ber ta­ges med på råd.

Net­op nu, hvor Met­te Fre­de­rik­sen kan se frem til at bli­ve kå­ret som ny par­ti­for­mand uden mod­kan­di­dat, er der op­brud i kaffeklubberne. Hen­des egen kaf­fe­klub ’ Net­vær­ket’ er nu of­fi­ci­elt ble­vet delt i to, for­di de af­gå­en­de mi­ni­stre Ni­co­lai Wam­men, Magnus He­u­ni­che og Dan Jør­gen­sen har dan­net en ny kaf­fe­klub, som de kal­der ’ Frokost­klub­ben’. Der­for ser vi li­ge nu fi­re kaf­fe­klub­ber, og fle­re æn­drin­ger kan væ­re på vej. Met­te Fre­de­rik­sens ud­for­dring bli­ver, at hun nu skal for­de­le de le­den­de po­ster til fi­re grup­per for at hol­de ro i par­ti­et.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup me­ner, at Met­te Fre­de­rik­sen først og frem­mest vil sæt­te det stær­ke­ste hold.

Det stær­ke­ste hold

» Det stær­ke­ste hold vil blandt an­det ta­ge hen­syn til en ri­me­lig for­de­ling af po­ster­ne mel­lem kaffeklubberne og for­skel­li­ge gam­le al­li­an­cer på kryds og tværs. Hun skal og­så ha­ve en re­gio­nal ba­lan­ce, for det­te valg har om no­get vist, at det ik­ke nyt­ter no­get at la­ve et kø­ben­hav­ner­pro­jekt. Hun skal gi­ve jy­der­ne nog­le mar­kan­te po­ster, og her kan en Ni­co­lai Wam­men el­ler Hen­rik Dam Kri­sten­sen kom­me i spil, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Kaffeklubberne er alt­så et væ­sent­ligt om­drej­nings­punkt, når de nye po­ster i par­ti­et skal be­sæt­tes. De fi­re kaf­fe­klub­ber er ’ Mor­gen­mads­klub­ben’, som har Hen­rik Sass Lar­sen i spid­sen og er en vi­dere­fø­rel­se af den gam­le Nyrup- fløj.

’ Net­vær­ket’ har haft Met­te Fre­de­rik­sen i front og er en mid­ter­grup­pe, der ud­sprin­ger af per­so­ner om­kring Mo­gens Lyk­ke­toft. Mens ’ Rust­ban­ker­ne’ ud­gør rester­ne af den gam­le Auken- fløj, som har haft den nu tid­li­ge­re by- og bo­lig­mi­ni­ster Car­sten Hansen som front­fi­gur. Og så den nye ’ Frokost­klub­ben’ med Ni­co­lai Wam­men/ Magnus He­u­ni­cke i spid­sen, som tæl­ler ti per­so­ner.

Fle­re af de nyvalg­te med­lem­mer har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, hvil­ken kaf­fe­klub de går med i. Fle­re næv­ner, at de fak­tisk er eni­ge med al­le på kryds og tværs, så det hand­ler me­re om at gå sam­men med nog­le, man har et for­hold til på for­hånd end om po­li­tisk ue­nig­hed.

Som det ser ud li­ge nu, så ty­der alt på, at Hen­rik Sass Lar­sen bli­ver den nye magt­ful­de grup­pe­for­mand for fol­ke­tings­grup­pen. Den nu­væ­ren­de grup­pe­for­mand Leif La­hn har sik­ret ro i grup­pen, og det vil for­modent­lig bli­ve be­løn­net med en ord­fø­rer­post, som han selv vil væ­re 100 pct. til­freds med. Det kun­ne væ­re be­skæf­ti­gel­ses­om­rå­det, hvor han tid­li­ge­re har haft et fint sam­ar­bej­de med Met­te Fre­de­rik­sen, da hun var beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster.

Som po­li­tisk ord­fø­rer pe­ger de fle­ste kil­der på Ni­co­lai Wam­men, men nog­le me­ner ik­ke, at han er skarp nok. De fo­re­træk­ker en med lidt me­re kant som f. eks. Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil el­ler Dan Jør­gen­sen.

Par­tiets kamp­hund

Men et mas­sivt fler­tal af­vi­ser Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil. Ik­ke for­di de sæt­ter spørgs­måls­tegn ved hen­des åben­ly­se kva­li­fi­ka­tio­ner på den post, men for­di hun ef­ter­hån­den har kørt så me­get so­loløb, at det vil ud­lø­se et ra­ma­skrig, hvis den nye for­mand be­løn­ner il­loy­a­li­tet med så magt­fuld en post.

Søs Ma­rie Serup kal­der po­sten som po­li­tisk ord­fø­rer for ’ par­tiets kamp­hund’.

» Det er en helt sær­lig ka­rak­ter, man skal ha­ve på den post. Met­te Fre­de­rik­sens for­del er, at hun har en ræk­ke tid­li­ge­re mi­ni­stre med en vis tyng­de at træk­ke på nu. Det er en post, der kræ­ver en hel del flid, for man kæm­per of­te en kamp en­som og for­re­st i sne­stormen. Hvis man ser på, hvem der har mest pon­dus og sam­ti­dig fri­ske ben, så kun­ne Dan Jør­gen­sen væ­re et mu­ligt bud, « si­ger Søs Ma­rie Serup. De øv r i g e post e r s o m næst­form æ n d , pol i t i s ke o r d f ø r e r e og ud­valgs­for­mænd skal og­så for­de­les un­der skyl­digt hen­syn til magt­ba­lan­cen mel­lem kaffeklubberne. Og det er en af for­kla­rin­ger­ne på, at vi nu ser den nye kaf­fe­klub ’ Frokost­klub­ben’. Den klub er dan­net for at stå stær­ke­st ved de kom­men­de for­hand­lin­ger om po­ster­ne.

Stra­te­gisk sam­ar­bej­de

Met­te Fre­de­rik­sens ’ Net­vær­ket’ er ik­ke læn­ge­re sam­me magt­fak­tor, nu hvor bå­de hun og Mo­gens Lyk­ke­toft for­la­der klub­ben. Den fjer­de og sid­ste kaf­fe­klub ’ Rust­ban­ker­ne’ vil for­modent­lig hol­de fast i at mø­des over stegt flæsk og en snaps og dis­ku­te­re po­li­tik. Men de vil og­så ind­gå et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med de an­dre kaf­fe­klub­ber på kryds og tværs. Det er en­ty­digt Met­te Fre­de­rik­sen, der sam­men­sæt­ter hol­det i sam­ar­bej­de med den nye grup­pe­for­mand.

ONS­DAG 24. JU­NI 2015

In­gen so­ci­al­de­mo­kra­tisk for­mand kom­mer uden om de magt­ful­de kaf­fe­klub­ber i par­ti­et. Og det ved Met­te Fre­de­rik­sen, der kan se frem til at bli­ve kå­ret som par­ti­for­mand uden mod­kan­di­dat. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.