’ Han får dræ­ber­blik­ket’ ’’

Mor til Ka­mil­la Han­tusch skal mø­de sin dat­ters mor­der i ret­ten

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Lis­beth Han­tusch, mor til dræb­te Ka­mil­la

Jeg har be­hand­let ham, som var han min egen søn

HAN­TUSCH- DRA­BET

» Jeg vil kig­ge ham i øj­ne­ne. han får dræ­ber­blik­ket. Og hvis han kig­ger væk, så skal jeg nok sør­ge for at sen­de det fle­re gan­ge, så han ser det. «

Det si­ger Lis­beth Han­tusch, mor til den dræb­te Ka­mil­la Han­tusch fra Pad­borg, for­ud for næv­nin­ge­sa­gen mod den 21- åri­ge kvin­des mor­der.

Næv­nin­ge­sa­gen be­gyn­der i dag ved Ret­ten i Søn­der­borg. Til­tal­te er en 25- årig mand og eks­kæ­re­ste til den dræb­te kvin­de.

Ka­mil­la Han­tusch for­svandt fra hjem­met i Pad­borg om af­te­nen 19. juli i fjor. Hun blev i før­ste om­gang meldt sav­net og ef­ter­lyst, hvor­ef­ter po­li­ti­et og mas­ser af fri­vil­li­ge sat­te en stor­stilet eftersøgning ind. Uden re­sul­tat.

Men 30. juli – 11 da­ge ef­ter hen­des for­svin­den – blev li­get af Ka­mil­la Han­tusch fun­det. Hun var ble­vet dræbt. Kvalt og respekt­løst smidt i ra­bat­ten ved til­kør­sel 73 Kliplev ved Sønderjyske Mo­tor­vej.

Ka­mil­la Han­tusch, der var mor til dat­te­ren Yas­min, som hun hav­de sam­men med den nu dr­ab­stil­tal­te af­g­han­ske mand SMA, hav­de tre uger før det uhyg­ge­li­ge kvæl­nings­drab slå­et op med ham. Det an­tænd­te en van­vit­tig ja­lou­si hos SMA.

Tilbage står fa­mi­li­en Han­tusch med ta­bet og sav­net af Ka­mil­la. Ik­ke mindst hen­des dat­ter, nu seks år gam­le Yas­min, har et stort savn, li­ge­som den dræb­tes tvil­lings­ø­ster Ka­ri­na og hen­des mor, Lis­beth Han­tusch, der si­den tra­ge­di­en ik­ke kun har væ­ret mor­mor, men og­så ’ mor’ til sit eget bar­ne­barn.

For ik­ke ale­ne er den lil­le pi­ges egen mor død. Yas­mins far, som er skyld i det, sid­der bag trem­mer og er med den dom, der for­ven­te­ligt fal­der i slut­nin­gen af næ­ste uge, re­elt ude af hen­des liv.

Og han vil i ud­præ­get grad væ­re det, hvis dom­men – ud­over en åre­lang fængsels­straf – og­så med­fø­rer ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig.

» Det bli­ver hårdt at sid­de i ret­ten og over­væ­re sa­gen, men jeg gør det, og det sam­me gør he­le den nær­me­ste fa­mi­lie. For vi er nødt til at få det he­le med. Der er in­gen grund til at gø­re det, han har gjort mod Ka­mil­la, og jeg for­står det ik­ke. Han bo­e­de jo hjem­me hos mig gen­nem seks år sam­men med Ka­mil­la, og jeg har be­hand­let ham, som var han min egen søn. Jeg har va­sket for ham, la­vet mad til ham, sør­get for at han al­tid hav­de rent tøj på – ja, gjort alt for ham. Og så la­ver han så­dan en svi­ne­streg. Nu må han ta­ge sin straf. Han skal af­so­ne i Dan­mark, og jeg må in­drøm­me, at jeg hå­ber, han ik­ke får det for godt i fængs­let. Hvis jeg kun­ne be­stem­me, skul­le han i ste­det i et af­g­hansk fængsel, « si­ger Lis­beth Han­tusch, der selv skal af­hø­res som vid­ne og der­for først må sæt­te sig på til­hø­rer­plad­ser­ne der­ef­ter.

Der fal­der dom tors­dag i næ­ste uge.

Først 11 da­ge ef­ter at Ka­mil­la Han­tusch var for­s­vun­det blev hen­des lig fun­det ved en mo­tor­vejs­af­kør­sel. Ind­til da fo­re­tog po­li­ti, fa­mi­lie og ven­ner en stor­stilet eftersøgning.

Fo­to: Son­ny Munk Carlsen og pri­vat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.