Sko­lebørn går so­len i mø­de

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

SOM­MER­VEJR

’ Fe­rie, fe­rie, fe­rie. Slap nu af, du har fri, og syng en glad me­lo­di. Op mod so­len ler vi. Den vil skin­ne, til ferien er for­bi’. Så­dan kom­mer børn på fre­dag til at syn­ge i lan­dets fol­ke­sko­ler, og iføl­ge DMI vil der i næ­ste uge rent fak­tisk væ­re en sol at le op mod.

Det grå og småkol­de vejr, vi ind­til vi­de­re har væn­net os til den­ne som­mer, ser i næ­ste uge ud til at bli­ve skif­tet ud med var­me­re tem­pe­ra­tu­rer og fle­re sol­ti­mer.

Det for­tæl­ler vagt­chef ved Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut, Klaus Lar­sen.

» Der bli­ver var­me­re vejr i næ­ste uge end i den­ne. Så umid­del­bart er det en god start på sko­ler­nes som­mer­fe­rie, « si­ger han.

Me­re end 25 gra­der mu­ligt

Hvor varmt, det præ­cist bli­ver, kom­mer et lav­tryk til at af­gø­re, når det pas­se­rer lan­det i mid­ten af næ­ste uge.

» Det gør en ver­den til for­skel, om det krav­ler nord el­ler syd rundt om Dan­mark, « si­ger Klaus Lar­sen.

Hvis lav­tryk­ket, der nær­mer sig fra At­lan­ter­ha­vet og be­væ­ger sig hen mod Ir­land, krav­ler syd om Dan­mark, vil tem­pe­ra­tu­rer­ne lig­ge om­kring de 20- 25 gra­der.

Men krav­ler det nord om lan­det, træk­ker det var­men med op syd­fra.

» Og det be­ty­der, at vi kan få over 25 gra­der. Så med lidt hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer­ne, end det vi har nu, be­gyn­der ferien. Og der­fra vil det så gå opad fra mid­ten af ugen med lav­tryk­ket. Det er så spørgs­må­let, hvor me­get opad vi skal, « si­ger Klaus Lar­sen.

Og­så hos TV 2 Vej­ret spås der go­de chan­cer for hø­je tem­pe­ra­tu­rer.

Fak­tisk er der iføl­ge TV 2 Vej­ret 35 pro­cent chan­ce for mak­si­mum­tem­pe­ra­tu­rer over 25 gra­der i den sid­ste halv­del af næ­ste uge.

Før lav­tryk­ket kom­mer ind i bil­le­det i mid­ten af næ­ste uge, pas­se­rer fle­re fron­ter med regn­vejr dog Dan­mark i lø­bet af we­e­ken­den, for­tæl­ler Klaus Lar­sen.

Fle­re solskin­sti­mer i ven­te

Mandag og tirs­dag vil det kla­re op med nog­le tør­vej­rs­da­ge med tem­pe­ra­tu­rer om­kring de 20 gra­der.

Men selv­om tem­pe­ra­tu- rer­ne fra mid­ten af ugen ser ud til at sti­ge med lav­tryk­ket, der pas­se­rer lan­det en­ten den ene el­ler den an­den vej, vil der sta­dig væ­re en­kel­te by­ger over lan­det.

Der vil dog ik­ke væ­re li­ge så gråt, som der har væ­ret det se­ne­ste styk­ke tid.

» Der er størst chan­ce for tør­vejr tirs­dag. Men de fle­ste da­ge bli­ver med me­re solskin, og der kom­mer fle­re hul­ler i sky­dæk­ket langt de fle­ste af da­ge­ne. Så det bli­ver ik­ke en gråvej­rs­pe­ri­o­de, « si­ger Klaus Lar­sen.

Sam­ti­dig ser det ud til, at de hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer kom­mer he­le lan­det til go­de.

» Der er ik­ke de store re­gio­na­le for­skel. På ons­dag, hvor der ser ud til at bli­ve den stør­ste tem­pe­ra­tur­sving­ning på grund af lav­tryk­ket, bli­ver der 20- 23 gra­der i Jyl­land og 24- 25 gra­der på Sjæl­land og Fyn, « for­kla­rer me­te­o­r­o­lo­gen.

Hvor­dan vej­ret bli­ver ef­ter på ons­dag, er end­nu for tid­ligt at spå om, da det end­nu ik­ke er klart, hvil­ken vej lav­tryk­ket krav­ler rundt om Dan­mark.

» Det er det her ons­dags­vejr, der lidt lig­ger og spø­ger med, om vi skal på den ene el­ler an­den si­de af ska­la­en. Men der er no­get, der ty­der på, at vi kom­mer til at lig­ge lidt over

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.